پایان نامه در مورد  حفظ کاربری اراضی

مبحث سوم : حفظ کاربری                                                                            گفتار اول : تعریف حفظ کاربری                                                                        حفظ کاربری اراضی، عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوۀ استفاده از زمین های خاص توسط مالکان یا متصرفین آن، در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد. در اکثر کشورهای دنیا،…