پایان نامه علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی

در گفتار اول به تعریف کاربری اراضی می پردازیم و بعد قواعد تغییر کاربری اراضی را بیان می نمایم. گفتار اول : تعاریف  برنامه ریزی کاربری اراضی « می باشد». برنامه ریزی کاربری زمین «مدیریت خردمندانه فضا به منظور بهینه سازی الگوی توزیع فعالیتهای انسان است».[۱] برنامه ی (طرح) کاربری زمین، بیانی از مقاصد اجتماعی…