پایان نامه علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی

در گفتار اول به تعریف کاربری اراضی می پردازیم و بعد قواعد تغییر کاربری اراضی را بیان می نمایم. گفتار اول : تعاریف  برنامه ریزی کاربری اراضی « می باشد». برنامه ریزی کاربری زمین «مدیریت خردمندانه فضا به منظور بهینه سازی الگوی توزیع فعالیتهای انسان است».[۱] برنامه ی (طرح) کاربری زمین، بیانی از مقاصد اجتماعی…

نگارش پایان نامه – تخلف تغییر کاربری

گفتار دوم : تخلف تغییر کاربری                                                                             استفاده از زمین یا ساختمان به نوعی غیر از آنچه در محتوای طرح ها و پروانه ساختمان قیدگردیده و یا استفاده و بهره برداری از اراضی خارج از شهرها و شهرک ها بر خلاف قانون، تخلف تغییرکاربری محسوب می شود. براین اساس موارد زیر تحت عنوان تخلف تغییرکاربری…