پایان نامه در مورد  حفظ کاربری اراضی

مبحث سوم : حفظ کاربری                                                                            گفتار اول : تعریف حفظ کاربری                                                                        حفظ کاربری اراضی، عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوۀ استفاده از زمین های خاص توسط مالکان یا متصرفین آن، در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد. در اکثر کشورهای دنیا،…

پایان نامه کارشناسی ارشد : حفظ کاربری اراضی و باغ ها به توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی

گفتار چهارم : ضرورت و دلایل توجیه کننده حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها زمین و خاک به عنوان اساسی ترین عنصر حیات بشری و جایگاه تکوین و رشد گیاهان، موهبتی است الهی، که به رسم امانت به انسان سپرده شده است، تا با بهره برداری بهینه و حفاظت از آن قوام و نسل…