پایان نامه در مورد  حفظ کاربری اراضی

مبحث سوم : حفظ کاربری                                                                            گفتار اول : تعریف حفظ کاربری                                                                        حفظ کاربری اراضی، عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوۀ استفاده از زمین های خاص توسط مالکان یا متصرفین آن، در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد. در اکثر کشورهای دنیا،…

پایان نامه نظریه های در خصوص مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه

 گفتار دوم: مبانی حقوقی نظریاتی وجود دارند که می‌توان جایگاه این نظریات را، بیشتر نظام‌های حقوقی غرب دانست، هر چند که ممکن است درفقه اسلامی نیز به آن اشاراتی شده باشد، مقصود از این نظریات، توجیه حاکمیت عمومی و حاکمیت اراده عمومی بر اراده فردی اشخاص است. بر طبق این نظریات، حاکمیت یا بصورت انحصاری…