عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

15-2تئوری مرتبط با سیاست تقسیم سود

موضوع سیاست تقسیم سود در قرن جاری و 5 دهه گذشته، توجه شدید اقتصادها را به خود جلب کرده می باشد نتایج تحقیقات نشان داد که اولین کوشش نظریه پردازی در زمینه تقسیم سود شرکت، پیشگویی اثرات، پرداخت سود تقسیمی بعنوان عامل موثر و مثبت بر قیمت سهام می باشد در طول قرن گذشته سه مکتب فکری ظاهر شده می باشد:

گروه اول: سودهای تقسیمی بعنوان عامل موثر و مثبت بر قیمت سهام می باشد.

گروه دوم: اعتقاد دارند که قیمت سهام بطور منفی با سطح پرداخت سودهای تقسیمی مربوط شده می باشد.

گروه سوم: این تئوری ادعا می کند که سیاست سود تقسیمی شرکت در ارزشگذاری سهام شرکت نامربوط می باشند (فرانکفورتر و وود، 2002،ص159)[1].

یعنی بر اساس مکاتب فکری یادشده نظریه های تقسیمی سود را می توان بصورت زیر بیان نمود:

  • هموار سازی سود تقسیمی
  • نامربوط بودن
  • پرنده در دست
  • اثر مالیاتی تقسیم سود
  • تأثیر مشتریان و موکلین
  • نابرابری اطلاعاتی ( عامری، 1386،ص55)2.

رده بندی بهتر مدل های تجربی و نظری با بهره گیری از معیار ماهیت ساختار و با منطق پشتوانه سهامداران به سه مدل می انجامد ،فرانکفورتر و وود، 2002،که تأکید برروانشناسی سرمایه گذاری، عوامل اجتماعی – اقتصادی و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل های رفتاری در ترکیب طبقه بندی نظریه های تقسیم سود می باشد (چالاکی ، 1382،ص52)3.

فرانکفورتر و وود ،2002، تئوری مرتبط با سیاست تقسیم سود را بصورت زیر شمردند که به تبیین هر کدام از آنها می پردازیم:

1-مدل اطلاعات کامل – عامل مالیات

2-مدل حالت عدم تقارن اطلاعاتی

3-مدل بهره گیری از اصول رفتاری

مارش و مرتون4 (1987) بابررسی رفتار سریهای زمانی منظم (سیستماتیک) سیاست، سودهای تقسیمی شرکت دریافتند که ویژگیهای شرکت و توضیحات نظری سیاست سودهای تقسیمی (تئوری علامت دهی و تئوری نمایندگی) نمی‌تواند رفتار سودهای تقسیمی را تبیین دهد.

1-مدل اطلاعاتی کامل عامل مالیات:مدل های تعدیل شده مالیاتی بر این باورند که سرمایه گذاران به بازده های بالای سهام توجه می کنند تا سود سهام، تحمیل بدهی مالیاتی بر سود سهام منجر به این       می گردد که پرداخت های سود، بازده قبل از مالیات سهامداران را افزایش می دهد.

در تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی، سرمایه‌گذاران قیمت پایین تر سهام رابر سود سهام به دلیل اثرات مالیاتی ترجیح می دهند. یک نتیجه مدل تعدیل شده مالیاتی تفکیک سرمایه گذاران بر اساس ترجیحات آنان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اثرات مالیاتی بر سود تقسیمی می باشد.

اولین مدل توسط میلرو مودیلیانی ،1961؛ مطرح گردید. در پژوهش دیگر مودیلیانی ،1982، به این نتیجه رسید که تأثیر مشتریان و موکلین فقط پاسخگویی تغییر اسمی در ترکیب پرتفولیو می باشد نه تفاوتهای اصلی پیش بینی شده توسط میلر ،1977،. ماسولیزو ترومن [2] (1988) تقسیم سود نقدی را بصورت محصول هزینه های سود انتقالی سود سهام مدل بندی کردند مدل آنها نشان می دهد که سرمایه گذاران بایستی با بدهی های مالیاتی متفاوت در مورد سیاست تقسیم سود سرمایه گذاری شرکت هم عقیده        نمی باشند به همان اندازه که بدهی ها مالیاتی سود سهام را افزایش (کاهش) می یابد. پرداخت سود سهام کاهش (افزایش) می یابد در حالیکه سرمایه گذاری مجدد سود افزایش (کاهش) می یابد. مدل بسط داده شده توسط مدل فارارو سلوین (1976)[3] بر این فرض استوار می باشد که سرمایه گذاران سود پس از مالیات را افزایش می دهند این مدل مدعی می باشد که هیچ سودی نبایست پرداخت گردد و اینکه بایستی بازخرید سهام برای تقسیم سود شرکت بکار می رود و افرادی که با پرداخت سود، به دلیل بار مالیاتی آن موافق نبوده و عقیده دارند که پرداخت سود، اثری بر ارزش بازار سهام ندارند عبارتند از:

ماسولیزو ترومن ،1988، فارارو سلوین ،1976، اوریچ (1979) [4] یک مدل مستقل زمانی ارائه کردند که بر اساس آنها منافع سهامداران را افزایش می دهند و معتقدندکه توزیع سود به دلیل ثابت و ارزیابی کمتر از سرمایه شرکت انجام می شود.

البته سرمایه گذاری می تواند از خرید سهامی که پرداخت سود را به همراه دارد اجتناب کند تا از مالیات پرداختها در امان باشد به همین ترتیب با بهره گیری استراتژی میلرو اسچولز ،1978، که برای برای ارائه اولین بار مطرح گردید، سهامداران می توانند سهام با سود پرداختی بخرند و سود سهام دریافت نمایند و به همین ترتیب برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار معاف از مالیات پول قرض بگیرند.

1-Ferank Forter&Vord2002,p159

سایت منبع

4– Marsh & Merton,1987

1-Masulis & Trveman,1988

2-Farrar & Slwyn,1976

3- Averhach,1979

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف ویژه

مانند معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته می باشد تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران غیر از بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به مقصود تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با در نظر داشتن اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن غیر از هستند،این پژوهش به دنبال مطالعه این موضوع می باشد که”آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار می باشد”.پس اهداف ویژه این پژوهش عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر  معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.

2-تعیین اندازه ارتباط معیارهای ارزیابی عملکرد بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

3-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری