مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

سایت منبع

مقدمه‏

پژوهشگر پس از این که روش پژوهش خود را مشخص نمود و با بهره گیری از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری نمود، اکنون نوبت آن می باشد که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش پژوهش، نوع متغیرهاو… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش پژوهش بیابد. پیوند دادن موضوع پژوهش به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق می باشد، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای مطالعه آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق می باشد، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت می باشد. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای می باشد که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند اختصار، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به مقصود آزمون فرضیه ها فراهم آید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند.

در پژوهش‌های علمی، تجزیه و تحلیل داده‌های آماری جمع‌آوری شده از نمونه‌های آماری، مرحله مهمی از پژوهش تعبیر می گردد، زیرا محقق در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید. یعنی با بهره گیری از یک روش پژوهش، داده‌ها تجزیه و تحلیل، فرضیه ها آزمون و نهایتاً نتیجه‌گیری نهایی انجام خواهد گردید.

در فصل سوم روش جمع آوری اطلاعات و پردازش آنها مورد بحث و مطالعه قرار گرفت واطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها فراهم گردید. با در نظر داشتن مدلهای ارائه شده که به زمان قبل از خود وابسته بودن آغاز از روش سری زمانی بهره گیری گردید (سری زمانی یعنی مجموعه ای از مشاهدات که بر حسب زمان مرتب شده می باشد) که یکی از پیش فرض های سری زمانی آزمون خود همبستگی می باشد که زیرا مقدار دوربین واتسون در بازه 1.5 و 2.5 قرار گرفت نشان داد که این آزمون بدون نتیجه می باشد و ازروش رگرسیون ساده و چندگانه برای تحلیل فرضیه ها بهره گیری گردید، در این فصل آغاز به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می گردد و اثر متغیرهای مستقل مورد نظر بر متغیر وابسته تشریح می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این فصل، اطلاعات مربوط به 102 شرکت که نمونه آماری ما را تشکیل داده‌اند در دوره زمانی 1387-1384 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه پژوهش مطالعه گردد. داده‌های جمع‌آوری شده با بهره گیری از نرم‌افزار اکسل[1] محاسبه و با نرم‌افزار اس پی اس اس[2] مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

مبنای استنباط  از روی سطح معناداری یا P-value یا Significant Level بوده می باشد بدین گونه که هر گاه مقدار احتمال یا سطح معناداری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرضیه صفر در سطح 95 درصد اطمینان رد میشود.

1.Excel

2.SPSS

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری