عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

ریسک نوسان نرخ بهره

در کشورهایی که نرخ بهره تابع عرضه و تقاضای سرمایه می باشد نرخ بهره برحسب شرایط اعتباری در اقتصاد جامعه افزایش و کاهش می­یابد این نوع تابع سیاستهای پولی و مالی دولت می باشد، بطوریکه در زمان افزایش حجم پول و اعتبارات نرخ بهره کاهش می­یابد. با افزایش نرخ بهره تقاضای اوراق بهادار کاهش می­یابد و در نتیجه قیمت آنها نیز پایین می­آید. پس نرخ بهره معمولاً با قیمت اوراق قرضه و سهام ارتباط­ای معکوس دارد.

 

نرخ جاری بهره در بازار تأثیر نرخ فرصت از دست رفته را اعمال می­کند. بدین معنی که سرمایه­گذاری هنگام خرید اوراق قرضه­ای که قبلاً چاپ گردیده نرخ بازده این اوراق را با نرخ جاری بهره ( نرخ بهره اوراق قرضه جدید ) مقایسه کرده و در صورتی که نرخ جدید بالاتر از نرخ اوراق قبلی باشد، تقاضا برای قرضه­های قدیمی کاهش یافته و متعاقباً قیمت آنها نیز کاهش می­یابد. چنانچه نرخ اوراق قرضه جدید پائین ­تر از نرخ اوراق قدیم باشد، تقاضا برای اورق قرضه قدیمی بالا رفته و در نتیجه قیمت آنها افزایش می­یابد تغییر نرخ بهره بر روی تمامی اوراق قرضه اعم از دولتی و شرکتی تأثیر می­گذارد، از این رو اگر شخصی قبلاً قرضه دولتی بدون خطر را خریداری کرده باشد و امروزه مجبور به فروش آن باشد، امکان زیان وی هست. پس حتی قرضه­های بدون خطر دولتی مشمول خطر نوسان نرخ بهره می باشد و امکان زیان سرمایه­گذاری برای آن محتمل می باشد.

هر چه اندازه نوسان نرخ بهره در بازار سرمایه بیشتر باشد نوسان قیمت اوراق قرضه نیز بیشتر میشود. نوسان نرخ بهره اثر مشابهی بر قیمت سهام عادی و ممتاز دارد، یعنی افزایش در نرخ بهره موجب کاهش قیمت سهام می­گردد. چنانچه افرادی بتوانند تغییر آتی نرخ بهره را پیش­بینی کنند می­توانند بازده مناسبی از این طریق بدست آورند(جهانخانی ، 1374،ص21)1.

 

و) ریسک نوسان قیمت سهام یا خطر بازار

خطر بازار عبارت می باشد از احتمال کاهش ارزش دارایی­های سرمایه­گذار که به موجب تغییر قیمــت بازار آن دارایی ها به وجودمی­آید و این کاهش قیمت نیز به نوبه خود منتج از کاهش قیمت بازار کلیه دارایی­ها می­باشد. در مورد اوراق بهادار مقصود از خطر بازار، تأثیر نوسان­های کلی شاخص قیمت اوراق بهادار بر قیمت اوراق بهادار مشخص (مثلاً یک سهم) می باشد. بعضی از اوراق بهادار نسبت به تغییرات شاخص قیمت در بازار حساسیت کمتر و  بعضی حساسیت بیشتری دارند.

سایت منبع

برای آن دسته از سرمایه­گذاران که به منظورکاهش خطر سرمایه­گذاری، اقدام به سرمایه­گذاری روی مجموعه متنوعی از سهام و اوراق قرضه (بدره اوراق قرضه)2 می­کنند، خطر اوراق بهادار ارتباط با همبستگی بین تغییرات قیمت این سهام با تغییرات شاخص قیمت بازار دارد. هر چه ضریب همبستگی بین تغییرات مزبور پائین­تر باشد، خطر بازار مجموع اوراق بهادار مزبور پائین­تر می­باشد و برعکس.

  1. 2. Portfolio

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش عبارتند از:

الف- طراحی ساختار مطلوب در مورد بهره گیری از وام یا انتشار سهام با در نظر داشتن وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.

ب- تأثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.

هرون و لی به مطالعه تاثیر روش های مختلف انتشار سهام جهت تامین مالی، مانند عرضه های اولیه (IPO)، عرضه های ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که در عرضه اولیه، سهام را بطور منظم ارائه می کنند، بهبودهایی در عملکرد عملیاتی پیرامون عرضه سهام دارند. به گونه کلی، این پژوهش نشان می دهد که عملکرد عملیاتی به اندازه زیادی با نوع تامین مـالی شرکـت رابطـه دارد(هرون و لی ، 2004،ص 632-605)[1].

چی و پجت تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت های چینی پس از عرضه اولیه سهام و ارتباط بین عملکرد عملیاتی و بازده این شرکت ها را مورد مطالعه قرار دادند. یافته ها حاکی از آن بود که عرضه اولیه سهام موجب کاهش قابل ملاحظه در قابلیت سودآوری، نرخ رشد فروش و کارایی شرکت می گردد؛ همچنین، شرکت هایی که قبل از عرضه اولیه سهام، بازده دارایی بالاتری داشتند، کاهش بیشتری در عملکرد بعد از عرضه اولیه سهام را تجربه کردند(چی و پجت ، 2006،ص 28)[2].

چنگ و همکاران به مطالعه ارتباط نظام راهبری شرکت و عملکرد عملیاتی بعد از عرضه اولیه سهام در شرکت های چینی پرداختند. شواهد نشان داد که این شرکت ها عملکرد عملیاتی بهتری قبل از عرضه اولیه سهام نسبت به صنایع مشابه داشتند. هرچند، در دوره بعد از عرضه اولیه سهام، سهامداران اصلی دستکاری سود از طریق مبادلات با اشخاص وابسته را متوقف کردند                   (چنگ ، 2005،ص 267-237)[3] .

[1] . Heron, & Erik Lee,2004,p605-632

[2] . Chi, Jing & Carol Padgett,2006,p28

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] . Cheng, Peng,2005,p237-267

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری