مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

.

متغیرهای مستقل:

به متغیری که از طریق آن متغیر وابسته پیش بینی می گردد متغیر مستقل گفته می گردد. به این متغیر، متغیر محرک یادرون داد نیز گفته می گردد.

سایت منبع

همچنین متغیری  می باشد که توسط پژوهشگراندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شودتا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگر اندازه گیری گردد(دلاور،1384،38)[1].

مالکیت سهام مدیریت[2]: مالکیت سهام مدیریت به صورت درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیر اجرایی اندازه گیری می گردد. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از افشائیات صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد.

مقصود از اقلام تعهدی حسابداری، کل اقلام تعهدی[3] می باشدکه از سه طبقه مجزا تشکیل شده می باشد، شامل اقلام تعهدی جاری[4] ، اقلام تعهدی غیر جاری[5]و اقلام تعهدی مالی[6] می باشد. اقلام تعهدی کل همانند پژوهش انجام شده توسط ریچاردسون و همکاران (2005) از طریق معادله زیر اندازه گیری می گردد.

معادله (2)

TACC=ΔWC+ΔNCO+ΔFIN

مؤلفه های اقلام تعهدی کل به تبیین زیر محاسبه می گردد:

تغییر در دارایی های عملیاتی جاری – تغییر در بدهیهای عملیاتی جاری ΔWC=

دارایی های جاری – (سرمایه گذاری های جاری+ وجوه نقد) = تغییر در دارایی های عملیاتی جاری

)بدهیهای جاری –  استقراض های کوتاه مدت) =تغییر در بدهیهای عملیاتی جاری

تغییر در دارائیهای عملیاتی غیر جاری – تغییر در بدهیهای عملیاتی غیر جاری ΔNCO=

(سرمایه گذاریهای غیر جاری – دارائیهای غیر جاری) = تغیردردارائیهای عملیاتی غیر جاری

(استقراض های بلند مدت – بدهیهای غیر جاری) =  تغیردر بدهیهای عملیاتی غیر جاری

تغییردر بدهیهای مالی – تغییر در دارائیهای مالی ΔFIN=

(وجوه نقد + سرمایه گذاری جاری + سرمایه گذاری غیرجاری)= تغییردر دارائیهای مالی

(استقراض های بلند مدت + استقراض های کوتاه مدت)= تغییردر بدهیهای مالی

 

 

3-6-3. متغیرهای کنترلی:

در یک پژوهش اثر تمام متغیر ها را بر یکدیگر نمی توان بطور هم زمان مورد مطالعه قرار داد. پس بایستی اثر بعضی از متغیر ها را کنترل نموده و یا آنها را خنثی نمود، چنین متغیرهایی را کنترلی می نامند.

ما متغیرهایی متعددی از متغیرهای حاکمیت شرکتی را به عنوان متغیرهای کنترلی مورد بهره گیری قرار می دهیم:

هیأت مدیره مستقل [7]: عبارتست از درصد مدیران مستقل در هیأت مدیره شرکتI در سالt. این متغیر برای کنترل اثرات بالقوه نظارت بیشتر هیأت مدیره بر ثبات سود بهره گیری می گردد.

اندازه هیأت مدیره [8]:  عبارتست از تعداد اعضای مدیرانی که درجلسات  هیأت مدیره شرکت می کنند. این متغیر به مقصود کنترل اثرات بالقوه اندازه هیأت مدیره بر مدیریت سود بهره گیری می گردد.

متغییر مصنوعی [9]: زمانی که مدیر عامل رئیس هیأت مدیره نیز باشد، برابر با1و در غیر اینصورت برابر با صفر خواهد بود. این متغیر برای کنترل متغیرهای همبسته حذف شده ممکن مورد بهره گیری قرار می گیرد.

ما همچنین از یکسری متغییرهای کنترل اضافی زیر بهره گیری می کنیم:

اندازه شرکت: [10] عبارتست از لگاریتم ارزش دفتری کل دارائیهای پایان سال علیرغم اینکه بوسیله دارایی های کل از تورم اقلام تعهدی کل [11] جلوگیری می گردد، متغیر فوق[12] برای اطمینان از اینکه اثر اندازه شرکت کنترل شده می باشد، در تجزیه و تحلیل TACC لحاظ می گردد. در اینجا خاطر نشان می گردد که تحقیقات قبلی بیانگر یک ارتباط مثبت بین اقلام تعهدی اختیاری و اندازه شرکت می باشد.

جریانات نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی [13]: عبارتست از خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی که بوسیله مجموع دارایی های کل پایان سال مربوطه از تورم آن کاسته می گردد. تحقیقات قبلی بیانگر ارتباط منفی بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و جریانات نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی می باشد.

[2].MSO

[3].TACC

[4].WC

[5].NCO

[6].FIN

[7].IN.DIR

[8].B SIZE

[9].DUAL

[10].FSIZE

[11].TACC

[12].FSIZE

[13].CFO

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری