عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

 

2 ارتباط نمایندگی

چنانچه هر یک از طرفین ارتباط نمایندگی (مالک و نماینده) در پی به حداکثر رساندن منافع شخصی خود باشند و در صورتی که اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد، این امر دلیل قانع کننده ای برای طرح این ادعاست که نماینده ممکن می باشد همواره در پی تأمین منافع شخصی مالک به بهترین شکل ممکن نباشد.منافع شخصی هر یک از دو طرف به تابع مطلوبیت و اندازه ثروت و رفاه آنان، بستگی دارد. این دو عامل هیچ گاه میان مالکان و نمایندگان گوناگون، مشابه و همانند نخواهد بود. با این حال، مالکان می توانند از طریق تعدیل بهای پرداخت شده در قبال دریافت خدمات نمایندگان، نوعی مصونیت برای خود ایجاد کنند.

ارتباط نمایندگی قراردادی می باشد که به موجب آن افراد و گروههای مختلف، فرد یا گروهی را به عنوان مباشر یا نماینده خود انتخاب می کنند و او را در جایگاه مسئول و مأمور ارائه مجموعه ای از خدمات مشخص، قرار می دهند. انعقاد قرارداد مستلزم تفویض اختیار تصمیم گیری به نماینده می باشد و در پی این تفویض اختیار، ضرورت اعمال نظارت از طریق حسابرسی مطرح می گردد.مخارج تحمل شده از سوی مالک برای اعمال نظارت بر رفتار، نماینده (شامل بهای نظاره و اندازه گیری مستمر اعمال وی)، موجب کاهش حقوق و مزایای مدیر می گردد. از این رو، مدیران از انگیزه لازم برای حصول اطمینان از مقرون به صرفه بودن فرایند نظارت برخوردارند. برای نمونه مدیر واحد اقتصادی برای انجام تصمیم گیری های درون سازمانی، به گردآوری اطلاعات مالی بپردازد. در چنین شرایطی، منافع مدیر ایجاب می کند که او خود بهای تهیه و ارائه اطلاعات مالی به مالکان را بپردازد و با بهره گیری از خدمات حسابرس مستقل، اعتبار این گزارش ها را افزایش دهد، چه در صورتی که گردآوری اطلاعات و اعتباردهی به آن بر عهده هر یک از مالکان باشد، بهای بسیار سنگینی را به همراه خواهد داشت که در نهایت موجب تعدیل منافع مدیر می گردد (اصلانی،1381، ص29-28).

10-2  انتظارات منطقی و عقلایی[1]

سایت منبع

مفهوم انتظارات منطقی و عقلایی، مفهوم نسبتاً نوینی می باشد که طی سال های اخیر در عرصه نظریه های اقتصادی مطرح شده می باشد. این مفهوم یکی از اساسی ترین ارکان تجزیه و تحلیل درمورد توجیه علت تقاضا برای صورت های مالی حسابرسی شده می باشد. مفهوم انتظارات منطقی و عقلایی متکی بر این فرض می باشد که افراد و گروههای مختلف، تمام اطلاعات موجود را که بر پیامد تصمیم های آنان موثراست، به گونه ای هوشمندانه مورد توجه و بهره گیری قرار می دهند و از این رو، هیچ گاه به گونه منظم و قاعده مند دچار خطا نمی شوند.

در نظر داشتن مفهوم ضمنی مستتر در نظریهانتظارات منطقی و عقلایی در خصوص ارتباط میان مالکان و نمایندگان موجب استنتاج سه مورد می گردد:

1-مالکان بر این باورند که منافع و علایق شخصی نمایندگان الزاماً با منافع و علایق شخصی آنان همسویی ندارد،

2-مالکان می توانند آثار ناشی از نبود همسویی میان منافع و علایق نمایندگان با منافع و علایق خویش را برآورد کنند،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-مالکان براساس چنین برآوردی حقوق نمایندگان را تعدیل می کنند تا بدین وسیله، بهای فعالیتها، اقدامات، و انتظارات آنان را منعکس کنند(همان منبع،ص32)

[1] . Rational  Expectations.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری