عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تعریف واژه ها و اصطلاحات

تمرکز مالکیت:

مقصود از تمرکز مالکیت در این پژوهش اندازه سهام در مالکیت سهامداران عمده   می باشد.

سهامداران عمده:

سهامداران عمده به سهامدارانی اطلاق می گردد که در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیأت مدیره به مجمع در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند و بیش از 5% سهام شرکت در اختیار داشته باشند.

شرکت های فعال:

مقصود از فعال بودن این می باشد که سهام شرکت در اکثر ماه‌های سال معین حداقل  7 ماه سال در بورس معامله شده باشد.

عملکرد شرکت:

مقصود از عملکرد حاصل فعالیتهایی می باشد که در شرکت انجام شده می باشد. که در این پژوهش شامل معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد می باشد.

معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت مطالعه می کنند و متغیرهای مورد بهره گیری در این رویکرد درونی هستند. مانند نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، که در این پژوهش معیارهای درونی مورد بهره گیری ROE, ROA می باشد (انصاری و همکاران،1388،ص114)[1].

بازده حقوق صاحبان سهام[2] :

حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام می باشد (چن چینگ وانگ،2005،ص255)[3].

نرخ بازده  داراییها[4]: حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد (همان منبع،ص433)5.

معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد:

این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد مطالعه قرارمی دهند بر اساس این معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب می باشد که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. مانند ارزش افزوده بازار، قیمت هر سهم، نبست Q توبین می باشد که در این پژوهش معیارهای مورد بهره گیری نسبت Q توبین می باشد.

نسبت Q توبین: حاصل ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد (همان منبع ص340)6.

سیاست تقسیم سود: تعیین روندی که شرکت ها برای تقسیم سود بهره گیری می کنند.

نسبت پرداخت سودهای تقسیمی7 :

درصد سود تقسیمی هر سهم نسبت به سود هر سهم  می باشد (همان منبع، ص

[2]-ROE

[3]-chen Chevg vang,2005,p255

[4]-ROA

7-DPS/EPS

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سایت منبع

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف ویژه

مانند معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته می باشد تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران غیر از بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به مقصود تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با در نظر داشتن اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن غیر از هستند،این پژوهش به دنبال مطالعه این موضوع می باشد که”آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار می باشد”.پس اهداف ویژه این پژوهش عبارتند از:

1-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر  معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.

2-تعیین اندازه ارتباط معیارهای ارزیابی عملکرد بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

3-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری