مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

. مالکیت سهام مدیریت

1-4-2 تعریف مالکیت سهام مدیریت:

مالکیت سهام مدیریت[1] بعنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی (نظارت)دربرگیرنده عناصر درونی وبیرونی می باشد که مالکیت مدیران به عنوان عنصری از حاکمیت درونی شرکت تلقی می گردد این تعریف، حاکمیت شرکتی را به عنوان مکانیزمی برای حل معضلات نمایندگی (قراردادی) اظهار می کند از این رو یک ساختاری که در آن حاکمیت شرکتی می تواند برثبات در آمدها وکیفیت اقلام تعهدی اثر گذار باشد این می باشد که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی بایستی فرصت ها وانگیزهای مدیریت سود را کاهش دهد پس مالکیت سهام مدیریت باعث کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی وافزایش ثبات سود می گردد (گیلن، 2006،76)[2].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-4-2. مالکیت سهام مدیریت و همسویی منافع:

استدلال می گردد که مالکیت سهام مدیریت، منافع سهامداران ومدیران را هم راستامی کند. بدین ترتیب هر زمانی مالکیت مدیران افزایش یابد عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد که منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می گردد (جانسون،1993،69)[3]. پس اهمیت فرضیه فوق الذکربه همسویی منافع مدیران وسهامداران تاکید دارد. تمرکز زیاد برمالکیت سهام مدیریت به نظارتی تصریح دارد که مدیریت توسط عوامل خارجی را کاهش می دهد. مثل کارآیی بازار سهام، نظارت حقوقی و… (موراک و همکاران،1989،45)[4]. علاوه براین منافع مدیران ورفتار آنها ممکن می باشد با این حقیقت پیچیده شده که مدیران، سهامدارنیز هستند.از دیدگاه اقلام تعهدی وثبات سود، با افزایش مالکیت مدیریت ممکن می باشد انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود کاهش یابد اگر اینگونه باشد انتظار یک ارتباط مشابه بین مالکیت مدیریت، ثبات سود واقلام تعهدی خواهیم داشت همچنین بین مالکیت مدیریت وعملکرد شرکت این ارتباط مستقر می باشد. پس ممکن می باشد از دیدگاه هم سوی منافع مدیران وسهامداران یک ارتباط  uشکل (معکوس) بین مالکیت مدیریت وثبات سود وجود داشته باشد.

 

3-4- 2. مالکیت سهام مدیریت وقرارداد موثر:

باتوجه به توضیحات قبل این توجه هست که عناصر حاکمیت شرکتی مثل مالکیت مدیریت، می توانند بطور مستقل توسعه یابندوممکن می باشد نسبت به ترتیبات مالی وعملیاتی شرکت بی ارتباط باشند یک دیدگاه جایگزین عبارت می باشد از بعضی یا تمام عناصر حاکمیت شرکتی وساختار های آن ممکن می باشد به صورت درونی به عنوان بخشی از ساختارهای مالی شرکت تعیین گردد (دمستز،1983،38)[5]. دراین دیدگاه، شرکتها برای ارزیابی عملکرد مدیریت با معضلات زیادی مواجه هستند، زیرا شرکتها به علت عواملی نظیر چرخه عملیاتی طولانی ترشرکت، جریان وجوه نقد آتی باعدم قطعیت بیشتر، تمایل بیشتر برای خسارت دیدن با احتمال بیشتری خواهان عناصرحاکمیت شرکتی می باشند، نظیر مالکیت سهام مدیریت که می‌تواند اندازه نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد، پس به عملکرد بهتر موسسه منجر گردد. (دیچو وهمکاران،2002،89)[6]. شرکتها علاقه دارند برای ثبات سود بیشتر یااقلام تعهدی با قابلیت اتکاء کمتر یا بیشتر، ممکن می باشد آنها عناصرحاکمیت شرکتی را انتخاب کنند که متفاوت از شرکتهایی باشند که این ویژگیها را ندارند. به ویژه کاهش در ثبات سودوافزایش در اقلام تعهدی ممکن می باشد به احتمال زیاد ناشی ازنیازبیشتربه تعهداتی که ناشی اززمانبندی بیشتر، معضلات تطابق در شرکتهایی که با ساختارهای تجاری فراترروبروهستند، همچنین چرخه عملیاتی طولانی تریادراندازه های کوچکترشرکت اتفاق بیافتد (همان منبع، 89)3. که این خصوصیات ممکن می باشد با سطحی از مالکیت سهام مدیریت مرتبط باشد، زیرا هر چه قدر سطح مالکیت مدیریت افزایش یابد باعث ایجاد قرارداد موثرمی گردد، که معضلات ایجادشده در ارزیابی عملکرد مدیریت را  کاهش می دهد این تبیین به یک ارتباط  uشکل(معکوس) بین  مالکیت مدیرانه وثبات سود تصریح دارد.

1.Managerial Share Ownership

  1. Gillan,2006,P76

[3]. Johnson,1993,p69

[4]. Morak et al,1989,p45

[5]. Demsetz, 1983,p38

[6].Dechow et al,2002,p89

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

سایت منبع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری