عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

کیفیت سود گزارش شده برای سرمایه گذاران از اهمیت -ویژه ای برخوردار می باشد.  سرمایه گذاران علاقمندند منافع آتی سرمایه گذاری خود را برآورده کنند تا بتوانند درمورد دریافت سود نقدی آتی و نیز ارزش سهام خود قضاوت کنند. یکی از ویژگی های کیفی مهم سود، پایداری سود می باشد که دوام و ثبات سود را نشان می دهد (فرانسیس و همکاران،2004،79)[1] . مفهوم سود واقعی عبارت می باشد از سود عملیاتی عادی، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان های نقدی. سرمایه گذاران علاقمندند چشم انداز سودهای آتی شرکت را ترسیم کنند. چشم انداز سود به ترکیب ویژگی های پایدار و ناپایدار سود تصریح دارد. شرکتی که اقلام با ثباتی در صورتهای مالی خود دارد نسبت به شرکتی که اقلام بی ثباتی دارد از پایداری سود بالاتری برخوردار می باشد.

پایداری سود بر اندازه گیری کارآیی واحد انتفاعی تأکید دارد و آن را کانون توجه قرار می دهد. اصطلاح کارآیی به معنای بکارگیری بهینه منابع واحد انتفاعی در عملیات مربوط و تحصیل سود نیز آمده می باشد. به گونه کلی از دیدگاه اقتصادی، اصطلاح کارآیی به معنای ترکیب مناسب عوامل تولید یعنی زمین، کار، سرمایه و مدیریت به کار می رود. اما ارزیابی کارآیی نسبی، مستلزم مقایسه آن با استانداردهای تعیین شده می باشد. اگر چه این ارزیابی ها لزوماً نظری می باشد اما به عنوان یک نقطه آغاز می توان مقایسه را با نتایج دوره های قبلی یا با سود سایر واحدهای انتفاعی فعال در صنعت مربوط انجام داد.

در محاسبه پایداری سود تأکید اصلی بر اصطلاحات « جاری» و « عملیاتی» می باشد. پس، در این مفهوم سود، تنها ارزش یا رویدادهایی که در کنترل مدیریت و منتج از تصمیمات دوره جاری می باشد لحاظ می گردد. اما لازم می باشد به نحوی تعدیل گردد تا بهره گیری از عواملی را که در دوره قبل تحصیل شده اما در دوره جاری مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد نیز در بر گیرد. هر یک از دوره های مالی را نمی توان یک تجربه اقتصادی به شمار آورد.  اغلب تجهیزات سرمایه ای یا حتی خدمات بعضی از کارکنان، به بهره گیری و ترکیب مناسب این عوامل مربوط می باشد.

تصمیمات دوره جاری به بهره گیری و ترکیب مناسب این عوامل مربوط می گردد.

جنبه دیگر مفهوم پایداری سود این می باشد که تغییرات مربوط تنها از فعالیت اصلی شرکت ناشی گردد و با این ترتیب، مقایسه آن با سایر عملیات شرکت امکان پذیر می گردد و ضمناً کارآیی مدیریت بهتر عیان می گردد. اگر چه اقلام ناپایدار مربوط به فعالیت های غیر عملیاتی نیز تحت تاثیر مدیریت قرار دارد اما تعیین استانداردهایی که بتوان نتایج را با آن مقایسه نمود مشکل می باشد.

سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شودو بر خلاف سود اقتصادی که مستلزم اندازه گیریهای بسیار ذهنی می باشد، سود حسابداری بر قابلیت اتکای اقلام گزارش شده تأکید دارد. با وجود این، اطلاعات حسابداری نیز متأثر از برآوردهای ذهنی و قضاوت های شخصی می باشد که برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی های استهلاک پذیر، هزینه های جاری و سرمایه ای، اقلام انتقالی به دوره های آتی و… نمونه هایی از برآورد حسابداری هستند که هر کدام درجه ای از ذهنیت را به  همراه دارند و باعث پایین آمدن کیفیت  اطلاعات گزارش شده حسابداری می شوند.

گزارش اقلام تعهدی که نتیجه پردازش حسابداری تعهدی هستند با درجه ای از ذهنیت همراه هستند و در مورد بعضی از اقلام تعهدی این درجه به بالاترین سطح و در مورد اقلام دیگر در پایین ترین سطح خود می باشد. اقلام تعهدی به عنوان جانشین جریان های نقدی آتی شرکت هستند که در آینده ای معین جریان های به شرکت  وارد یا از آن خارج خواهد گردید. در حالت ایده آل زمانی اقلام تعهدی گزارش شده به جریان های نقدی آتی نزدیک خواهند گردید که پیامدهای نقدی مربوط به معاملات و رویدادهای واحد تجاری در یک دوره باشند. یعنی، چرخه های عملیاتی و سرمایه گذاری واحد تجاری بسیار کوتاه باشند. در این حالت، خالص دریافت های نقدی با قابلیت اتکای کامل عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد و اقلام ذهنی و قضاوت های شخصی در آن جایی نخواهند داشت. اما در حالت واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی واحدهای تجاری در دوره هایی اتفاق می افتند که با زمان وقوع خود معاملات و رویدادها متفاوت می باشد. در این حالت، سود ضرورتاً مساوی خالص دریافت های نقدی نخواهد بود و اقلام تعهدی با میزانی از ذهنیت گزارش خواهند گردید.

پس می توان انتظار داشت که پایداری اقلام تعهدی گزارش شده در حالت دوم پایین تر از حالت اول باشد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز کمتر گردد. واحدهای تجاری با فرآیند مستمر تغییر شکل دادن به یک رشته کالای اقتصادی و خدمات ( نهاده ها) و تبدیل آنها به کالاو خدمات دیگر‌( ستاده ها) که مورد نیاز جامعه می باشد،  سر و کار دارند.

حسابداران نیز در این کوشش و به مقصود گزارش ادواری این گونه فعالیت ها، به دنبال  شواهد و مدارک مثبته جهت عینیت بخشیدن به اطلاعات حسابداری هستند.

سایت منبع

1.Francis et al,2004, p79

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری