عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

7-2رویکردهای متفاوت در پژوهش ها

ادبیاتی که پیرامون جدایی مالکیت از کنترل، هزینه های نمایندگی و امکان بهره گیری از مالکیت به عنوان ابزاری برای انتظام بخشیدن به روابط کارفرما – کارگزار (نماینده) در شرکت ها شکل گرفته می باشد، نتایج گوناگون و بعضاً متضادی را به دست می دهد. فرضیاتی که به تبیین ارتباط میان ساختار مالکیت و عملکرد می پردازند را به سه گروه تقسیم می کنیم:

گروه اول با فرضیه ” همگرایی علایق و منافع” ارائه شده توسط جنسن و مک لینگ ،1976، متمایز        می گردد. این نظریه در امتداد دیدگاه برل و مینز ،1932، قرارداد و حسب آن با افزایش اندازه مالکیت مدیران در شرکت های تحت کنترل ایشان، انگیزه مدیران برای منحرف کردن منابع از فعالیتهای که ارزش شرکت را بیشینه می سازند کاهش می یابد.  از نظر پژوهشگرانی که به این گروه تعلق دارند همگرایی انگیزه های اقتصادی سهامداران و مدیران که با قرار گرفتن در زمره صاحبان سهام تحقق      می یابد موجب افزایش ارزش شرکت می گردد و در عین حال وجود چنین ارتباط ای را خطی         می انگارند (مظلومی، 1382،ص43)1. در واقع حق مالکیت به وسیله مدیران به هم راستا شدن منافع آنها با منافع سهامداران خارج از شرکت کمک می کند. حق مالکیت عمده به وسیله مؤسسات و سهامداران عمده،این گروهها را به نظارت دقیق تر بر عملکرد مدیران تشویق می کند (شریعت پناهی، 1385،ص46)2. در زیر به چند نمونه از این تحقیقات تصریح می گردد:

شلیفر و ویشنی ،1986،، مک کانل و سرویز ،1990، و زینگالر ،1994، ارتباط مثبت قوی بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت در ایالات متحده و اقتصاد بازار پیدا کردند و این ارتباط را به اثر نظارتی بهتر سهامداران مربوط می دانند .

بر طبق نظر جنسن و مک لینگ ،1976، گرایش طبیعی مدیر تخصیص منابع شرکت به گونه ای می باشد که بهترین منافع را برای آنها ایجاد کند که این امر ممکن می باشد با منافع سهامداران بیرونی مغایر باشد. همانطور که اندازه مالکیت سهام مدیر افزایش می یابد، منافع آنها بیشتر با سهامداران بیرونی سازگار       می گردد و پس تضاد منافع بین مدیران و سهامداران احتمالاً برطرف می گردد. لذا مالکیت سهام مدیریت به حل مشکل نمایندگی کمک می کند و عملکرد شرکت را بهبود می بخشد .

سایت منبع

 

 

مطالعات دیگر مانند مطالعه باربریز و همکاران (1996)[1] ، ارلی و استرین (1996) [2] ارتباطی مثبت بین عملکرد واقعی شرکت و تمرکز مالکیت در روسیه یافتند.

در حالیکه تمرکز مالکیت بزرگتر    انگیزه های قوی تر برای نظارت ایجاد می کند، سود مورد انتظار از نظارت فعال و هزینه های ساختار مالکیت در شرکت ها تفاوت می کند (کلاسنس و جانکو، 1999،ص156)[3].

مورک و همکاران ،1988، ارتباط بین مالکیت داخلی (مالکیت اعضای هیأت مدیره) و عملکرد شرکت Q) توبین) را مطالعه کردند و ارتباطی غیر یکنواخت بین این دو مؤلفه یافتند. عملکرد هنگامی افزایش می یابد که مالکیت زیر 5% یا بالای 25% باشد اما در بین این دو سطح عملکرد کاهش می یابد. تأثیر مالکیت عمده و مالکیت سهامداران داخلی بر عملکرد شرکت موضوع مطالعه سرویز و مک کانل ،1990، بود که تأثیر مثبت مهمی را از مالکیت سهامداران داخلی برای حداقل سطوح مالکیت و نیز اثر مثبت اما از لحاظ آماری بدون معنای مالکیت عمده بر عملکرد شرکت را گزارش کردند (گان سکریج، و همکاران، 2007،ص123)[4].

پاریگی و پلیزون ،2008، اذعان کردند که هر چقدر همبستگی میان مالکیت و عملکرد شرکت بیشتر باشد مالکیت متمرکزتر می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در گروه دوم پژوهشگرانی قرار می گیرند که نشان می دهند عملکرد شرکت تابعی از محدودیتهای محیطی می باشد. از نظر ایشان تفاوتی ما بین ساختارهای مالکیت مختلف نیست و ارتباط معناداری میان مالکیت و عملکرد وجود ندارد. پیش آهنگ این جریان دمستز می باشد و یافته های پژوهش انجام یافته توسط دمستز ولهن ،1985، این دیدگاه را که «فرضیه بی اثر بودن مالکیت» می نامیم، مورد تأیید قرار می دهد (مظلومی، 1382،ص39)5.

1 -Barberise et all,1996

[2] -Earle & Estrin,1996

[3]-Gelanses&chanko,1999,p156

[4]-Gan Serek et all,2007,p123

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف ویژه

مانند معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته می باشد تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران غیر از بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به مقصود تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با در نظر داشتن اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن غیر از هستند،این پژوهش به دنبال مطالعه این موضوع می باشد که”آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار می باشد”.پس اهداف ویژه این پژوهش عبارتند از:

1-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر  معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.

2-تعیین اندازه ارتباط معیارهای ارزیابی عملکرد بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

3-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری