مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

بدهی ها و شیوه اندازه گیری آن ها

بدهی ها عبارتند از منافع اقتصادی که به سبب تعهداتی که در زمان کنونی وجود دارند از دست خواهند رفت. بدهی ها زمانی ثبت و گزارش می شوند که بتوان مقدار آن ها را تعیین نمود و اطلاعات  ارائه شده در این زمینه با اهمیت و اثر گذار و سرانجام قابل اتکا باشد. در ارتباط با بیشتر بدهی ها، زمان شناسایی بسیار مشخص می باشد، زیرا هنگام بستن قراردادتعهد به وجود می آید، در قرارداد، زمان پرداخت مبلغ  مربوطه مشخص می شودو یا شرایط مندرج در قرارداد آن ها را تعیین می کند. بدهی ها اغلب با قابلیت اتکای بالای اندازه گیری می شوند. بدهی ها را به تبیین زیر مورد مطالعه قرار می دهیم:

  • بدهی های عملیاتی جاری: مهمترین بدهی متعلق به این طبقه، حساب های پرداختنی می باشد که بر خلاف مطالبات از قابلیت اتکای بالایی برخوردار هستند. حساب های پرداختنی تعهداتی هستند که جزء دیون واحد تجاری بوده و به ارزش اسمی در دفاتر ثبت می شوند، شرکتی که به فعالیت خود ادامه می دهد بایستی نسبت به تأدیه کامل آن ها اقدام نماید. تنها عامل ذهنی در مورد حساب های پرداختنی شامل برآوردی از تخفیفات فروشندگان کالا و خدمات می باشد که اولاً این مبلغ به تایید فروشنده رسیده و ثانیاً خطای برآورد کمتری نیز دارد.
  • بدهی های عملیاتی غیر جاری: مهمترین بدهی های این طبقه شامل حساب های پرداختنی بلند مدت و ذخایر بازنشستگی می باشد که اولی با قابلیت اتکای بالا و دومی به همراه سایر بدهی ها با قابلیت اتکای پایینی گزارش می شوند. برای این اقلام در تحقیقات ریچادرسون و سایرین، قابلیت اتکای متوسطی در نظر گرفته شده می باشد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • بدهی های مالی: شامل تسهیلات مالی کوتاه مدت و تسهیلات مالی بلند مدت می باشد که به ارزش فعلی با نرخ تنزیل ثابتی اندازه گیری می شوند. قابلیت اتکای این طبقه در سطح بالایی پیش بینی می گردد.

 

سایت منبع

9-2 پیشینه پژوهش

1-9-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون موضوع پژوهش

هلی (1985) با عنوان« اثر طرح های پاداش بر تصمیمات حسابداری» در بورس اوراق بهادار نیویورک شاید بهترین پژوهش تجربی شناخته شده در زمینه مدیریت سود باشد. او پیش بینی نمود که مدیران به صورت فرصت طلبانه به نحوی بر سود خالص مدیریت می کنند تا پاداش خود را حداکثر سازند. نتایج حاصله نشان داد که اگر سود خالص  کمتر از میزانی باشد که به مدیر پاداش تعلق گیرد، این انگیزه به وجودمی آید که مدیر حتی سود را باز هم پایین تر گزارش کند تا احتمال دریافت پاداش سال بعد افزایش یابد.

جنسین (1986) در پژوهش خود تحت عنوان« هزینه های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت» پیش بینی نمود که وقتی مدیران جریان های نقدی آزادی بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت طلبانه ای مانند سرمایه گذاری در پروژه ها با خالص جریان های نقدی کمتر، کوشش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه های اضافی، تلف کردن عایدی ها و مواردی از این قبیل را انجام می دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی هایی که درآمد تولید نمی کنند، ایجاد فرصتهای شغلی افراطی واستفاده مفرط از دارایی ها موجب تلف کردن عایدی های شرکت می گردد. وی پیش بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط کرده و رفتارهای فرصت طلبانه آنها را کمتر می کند، به این دلیل که باز پرداخت  بدهی، وجه نقد اضافی کمتری را برای مدیران  باقی می گذارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری