مطالعه ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اندازه سهام شناور آزاد

تقریبا عًموم پاسخدهندگان عقیده دارند که اندازه سهام شناور آزاد بر نقدشوندگی تاثیرگذار می باشد. مؤسسهی بین المللی مورگان استانلی[1] ، سهام شناور آزاد را به صورت درصدی از سرمایه مبتنی بر سهام که در بازار سرمایه به مقصود خرید در دسترس سرمایه گذاران بین المللی قرار دارد، تعریف می ‌کند. فوتسی[2] از این معیار برای تعیین قابلیت دسترسی واقعی به سهام در بازار برای سرمایه گذاری عمومی بهره گیری می ‌کند. به گونه کلی سهام شناور آزاد به بخشی از کل سهام چاپ گردیده توسط شرکت تصریح دارد که هماکنون به مقصود معامله در بازار در دسترس عموم قرار دارد.

عوامل زیادی در تعیین سطح سهام شناور آزاد بازار تأثیر دارند که از آن جمله نگهداری سهام توسط سهامداران استراتژیک که خواهان مبادله سهام خود نیستند، محدودیت مالکیت اشخاص خارجی و نیز محدودیتهای مربوط به اندازه مالکیت سهام بیشاز همه تأثیرگذارند.

به گونه کلی شرکتهای با اندازه سهام شناوری آزاد بیشتر، از نقدشوندگی بیشتری نیز برخوردارند. این مسئله به وضوح در لهستان و رومانی نظاره شده می باشد. از این رو حداقل اندازه سهام شناور آزاد 25 % در نظر گرفته شده می باشد که البته این رقم در کشورهای مختلف، متفاوت می باشد. حدود 50 % از پاسخدهندگان پژوهش عنوان کردهاند که هدف از لزوم رعایت حداقل اندازه سهام شناور آزاد در کشور آنان، کارایی کارکردهای بازار می باشد. در بازار تایلند تلاشهای برنامه ریزی شدهای- از طریق تعامل مستقیم با شرکتهای پذیرفته شده و همچنین انگیزهبخشی آنها- در حال انجام می باشد ( برای مثال، احتمال میرود که بورس تایلند کارمزد پذیرش شرکتهای با اندازه سهام شناور آزاد بیشتر را کاهش دهد ). بورس مالزی با هدف تشویق شرکتها به رعایت حداقل اندازه سهام شناور آزاد، یک شاخص مبتنی بر سهام شناور آزاد ارائه کرده می باشد. همچنین به مقصود تشویق شرکتهای خصوصی و شرکتهای وابسته به دولت[3] برای افزایش اندازه سهام شناور آزاد، اقدامات هدفمندی را پیگیری می ‌کند. برای مثال، خزانه ملی[4] )بازوی سرمایه گذاری دولت مالزی) اخیراً به مقصود افزایش نقدشوندگی بازار، اوراق قرضهای منتشر نمود که با سهام شرکتهای بورسی تحت مالکیت دولت قابل مبادله می باشد و این اقدام به عنوان بخشی از تعهد دولت مبنی بر کاهش تدریجی مالکیت خود در شرکتها انجام شده می باشد.

شرکتهای پذیرفته شده نیز به بهرهگیری از نوآوریهایی که میتوانند از طریق بهکارگیری محصولات مرتبط با سهام، نظیر حق خرید سهام[5]  و نیز صندوقهای قابل معامله در بورس موجب افزایش سطح سهام شناور آزاد گردد، ترغیب شده اند. هدف از این تدابیر، افزایش مشارکت سرمایه گذاران جزء در بازار سهام و در عین حال کاهش منافع شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به دولت در شرکتهای دولتی، در قبال دریافت واحدهای صندوقهای قابل معامله در بورس، بدون اعمال فشار فروش به سهام مذکور و کل بازار می باشد. این امر به افزایش اندازه سهام شناور آزاد و نقدشوندگی شرکتهای مربوط کمک می ‌کند.

[1] –  Morgan Stanley Capital International (MSCI)

[2] –  FTSE:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] –  Government-Linked Companies (GLCs)

[4] –  Khazaneh Nasional

[5] – Warrant

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سایت منبع

 

1  اهداف و ضرورتهای پژوهش

هر حرکت علمی اهداف متعددی را دنبال می ‌کند. یک دسته از این اهداف عمومی هستند که هر محققی در شروع کار بدانها توجه دارد مانند شروع حرکتی مثبت در جهت حل مسائل موجود و گشودن راه به مقصود کشف مسائل جدید. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند کمک به فعالان بورس اعم از نهاد های مالی، مدیران شرکت ها، ناظران سیستم های اقتصادی و افراد سرمایه گذار عادی، برای آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز آن و نحوه مدیریت میباشد.

دسته دیگر اهداف خاص هر پژوهش می باشد که در واقع علت اصلی تفاوت پژوهش های مختلف می باشد. در پژوهش حاضر هدف اصلی مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم و نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام با در نظر گرفتن اندازه شرکت و نسبت BV/MV می باشد. به این معنی که در این پژوهش محقق در نظر دارد که آزمون نماید که آیا خط مشی های تقسیم سود سهام با نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی با در نظر داشتن اندازه شرکت و نسبت BV/MV دارای ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری