مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

10-2تقسیم سود

تقسیم سود، مانند استراتژی کوتاه مدت و بلند مدت شرکت می باشد که آثار آن در هر سال مالی در مجامع عمومی شرکت عیان می گردد و بر پایه آن عملکرد شرکت ارزیابی می گردد در واقع سیاست تقسیم سود، خط مشی می باشد که بر پایه آن اندازه سود تقسیمی، اندازه سود انباشته و پاداش هیأت مدیره، زمان پرداخت، نحوه تأمین مالی و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می گردد (رودپشتی، رهنما و دیگران،1385،ص267)2. در واقع سود سالانه به دو بخش تقسیم   می گردد بخش از آن بعنوان سود به صاحبان سهام داده می گردد و بخشی از آن به حساب سود انباشته و یا اندوخته ذخیره می گردد هر کدام از این بخش ها اثرات متفاوتی بر وضعیت مالی شرکت دارد پس هیأت مدیره می تواند سیاست مربوط به تقسیم سود را بعنوان یک راهنما و نیز یک ابزار مورد بهره گیری قرار دهد.

واحدهای انتفاعی می توانند سود خالص سالا نه خود را به مصرف پرداخت سود سهام برسانند یا وجوه آن را برای مقاصد دیگری نظیر باز پرداخت بدهیها یا تامین مالی سرمایه گذاریهای جدید مورد بهره گیری قرار دهند.افزایش سود سهام،موجب پرداخت بیشتر وجوه نقد واحد انتفاعی به سهامداران می گردد.چنانچه مدیریت قصد نداشته باشد از طریق مصرف داراییها یا افزایش بدهیها،سود سهام را تحصیل نمایید.پس،تغییر مطلق سیاست توزیع سود سهام [1](بدون تغییر سیاستهای  سرمایه گذاری و ساختار واحد انتفاعی)موجب تغییر هم زمان مبلغ سود سهام و مبلغ حاصل از فروش سهام جدید خواهد گردید.اما همواره امکان دارد که تغییرات هم زمانی درچندین سیاست واحد انتفاعی ایجاد گردد.  مثلاً شرکت ممکن می باشد سود سهام را کاهش دهد و وجود مربوط را صرف توسعه سرمایه گذاری خود کند (ترکیبی از سیاست توزیع سود سهام و تغییر سیاست گذاری) یا از محل این وجوه بخش از بدهی های خود را بازپرداخت نماید (ترکیبی از تغییر سیاست توزیع سود سهام و تغییر ساختار مالی)به این ترتیب  می توان گفت که توزیع سود سهام، سرمایه گذاری و تامین مالی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند        (شباهنگ، رضا،1382،ص259)2.

از این رو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره بایستی بین علایق مختلف سهامداران تعادلی مستقر نمایند تا هم فرصتهای سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سهامداران را بپردازند پس تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می گردد بسیار حساس و با اهمیت می باشد (ساسانی و تالانه،1377،ص9)3.

[1] -Pure dividen policy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف ویژه

سایت منبع

مانند معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته می باشد تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران غیر از بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به مقصود تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با در نظر داشتن اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن غیر از هستند،این پژوهش به دنبال مطالعه این موضوع می باشد که”آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار می باشد”.پس اهداف ویژه این پژوهش عبارتند از:

1-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر  معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.

2-تعیین اندازه ارتباط معیارهای ارزیابی عملکرد بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری