مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

–  بازده مورد انتظار[1]

وجه فرق بازده مورد انتظار، به انتظار سرمایه گذار جهت دریافت اندازه بازدهی که بتواند تقبل ریسک سرمایه گذار را جبران کند برمی گردد.

سرمایه گذار منطقی، سرمایه گذاریها یی را انتخاب می کند که بازده حاصل از آن ریسک را که متحمل می گردد را جبران کند، هر قدر ریسک بیشتر باشد بازده مورد انتظار بیشتر خواهد بود.

بازدهی که ریسک سرمایه گذاری را پوشش می دهد نرخ بازده مورد انتظار نامیده می گردد. بعبارت دیگر بازده مورد انتظار سرمایه بازدهی می باشد که سهامداران انتظار دستیابی به آن را برای اینکه احساس کنند به اندازه کافی پاداش دریافت نموده اند دارند(رهنمای رود پشتی و همکاران ،1385، ص10)2.

صرف ریسک با در نظر داشتن خصوصیات اوراق بهادار انتشار دهنده آن متفاوت می باشد، در واقع صرف ریسک بازده اضافی می باشد که به جهت قبول ریسک، سرمایه گذار انتظار دریافت آنرا دارد.

خصوصیات اوراق بهادار شامل نوع اوراق مالی و دوره سر رسید آن باشد و خصوصیات انتشار دهنده نیز به شرکت و صنعت و قدرت مالی انها بر می گردد.جمع این عوامل صرف ریسک مورد انتظار سرمایه گذار را تشکیل می دهد.

نرخ بازده مورد انتظار یک میانگین ساده از بازده های  پیشین می باشد(رز،1990،ص45)3.

 

بازده مورد انتظار

(5-2)

تعداد بازده ها = n

سایت منبع

 

4-1-12-2- بازده پرتفوی[2]

بازده یک مجموعه اوراق بهادار(پرتفوی[3]) عبارت می باشد از میانگین موزون بازده مورد انتظار اقلام تشکیل دهنده آن پرتفوی، بازده پرتفوی سالهای گذشته با فرمول زیر محاسبه می گردد.

(6-2)

که در آن Wit ارزش بازده دارایی مورد نظر(درآغاز دوره) تقسیم بر ارزش بازده کل اوراق بهادار تشکیل دهنده پرتفوی  و rit بازده سالهای گذشته سهم در مدت زمان t می باشد.

(7-2)

در مورد بازده سال آینده یک مجموعه اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص فرمول زیر صادق می باشد(جهانخانی،1377،ص47)3.

که در آن  E(ri) نرخ بازده مورد انتظار سهام و Wi بخشی از کل سرمایه که در سهم i ام سرمایه گذاری می گردد ، می باشد.

 

13-2-  ارتباط بین ریسک و بازده

بطور کلی فرض بر این می باشد که سرمایه گذاران ریسک گریز4 هستند. این بدین معنی می باشد که سرمایه گذار به طرحهای سرمایه گذاری مخاطره آمیز و دارای ریسک علاقه ندارد و یا بعبارتی یک سرمایه گذار ریسک گریز کسی می باشد که در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده بیشتری دارد. در نمودار زیر ارتباط بین ریسک و بازده به نمایش گذاشته شده می باشد. این ارتباط همیشه دارای شیب متمایل به بالاست، هر قدر شیب منحنی تند باشد، بیانگر این مطلب می باشد که سرمایه گذار ریسک گریزتر می باشد.

[1] – Expected return

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3– Rose,1990,p45

[2] – Efficient portfolio

[3] – Portfolio

4– Risk averse

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه وجود ارتباط معنی دار بین ریسک و بازده.

2- ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده.

3- مطالعه اندازه تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری