عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

اهرمها

اهرمها به دلیل وجود هزینه های ثابت یک واحد انتفاعی نظیر هزینه های ثابت عملیاتی و مالی  به وجود می آیند و آن واحد را با تعهدات روبرو می سازند . مدیران مالی واحد های انتفاعی، با کمک اهرمها ساختار مالی مناسب را پیش بینی کرده و همچنین با بهره گیری از آنها اندازه مخاطرات ناشی از فعالیتها عملیاتی وتامین مالی را مورد سنجش قرار می دهند.

هزینه های ثابت عملیاتی و مالی موجب شده می باشد که مخاطرات ناشی ازهریک به روش های مختلفی تجزیه وتحلیل گردد که نتیجتا اهرمها به سه دسته زیر طبقه بندی می شوند.

 

 

 

 

 

1-15-2- درجه اهرم عملیاتی[1]

اهرم عملیاتی، هزینه های ثابت عملیاتی[2] نظیراستهلاک اموال[3] ودارائیهای بلندمدت[4]، هزینه های ثابت اداری[5]، تبلیغات و بازاریابی[6]، عوارض[7] و بیمه[8] رامدنظر قرار می دهد. به نحوی که اهرم عملیاتی بزرگتر ازیک بیانگر آن می باشد که سود آوری واحد انتفاعی[9] به نسبتی بیشتر ازافزایش فروش، افزایش خواهد پیدا نمود . به بیانی دیگر با تغییر یک درصد در فروش، سود قبل از بهره و مالیات[10] (سود عملیاتی یا ) بیش از یک درصد افزایش خواهد پیدا نمود . به معیاری که این تغییرات را می سنجد درجه اهرم عملیاتی گفته می گردد که برای محاسبه آن ازرابطه زیراستفاده می گردد.

درجه اهرم عملیاتی درسطح تولید و فروش پائین تر از نقطه سربسر، منفی خواهد بود که در این وضعیت لازم می باشد ازطریق فروش بیشتر زیان عملیاتی جبران گردد. منفی بودن درجه اهرم عملیاتی درپائین ازنقطه سربسر نشان دهنده وجود زیان عملیاتی می باشد.چنانچه درجه اهرم عملیاتی  منفی باشد با تغییر در افزایش فروش اززیان عملیاتی کاسته خواهد گردید و بالعکس اگر فروش کاهش یابد زیان عملیاتی افزایش خواهد پیدا نمود  که اندازه این افزایش و کاهش به اندازه (قدر مطلق) درجه اهرم عملیاتی بستگی دارد (رهنمای رود پشتی و همکاران،1385،ص612 )11.

درجه اهرم عملیاتی در سطح فعالیت (فروش) نقطه سر به سر، بی نهایت می باشد در این حالت افزایش فروش باعث می گردد که واحد انتفاعی از نقطه سر به سر به سمت سود آوری حرکت کند.

سایت منبع

 

2-15-2- درجه اهرم مالی12

تامین مالی13، چالشی ترین وظیفه مدیران مالی می باشد . وجود هزینه های ثابت مالی موجب گردید تا سنجش توان واحد انتفاعی درمواجهه با اینگونه هزینه ها با بهره گیری ازاهرم مالی ، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

[1] – Degree of  Operating Leverage (DOL)

[2] – Fixed operating costs

[3] – Depreciation of property

[4] – Long-term assets

[5] – Fixed administrative costs

[6] – Advertising and marketing

[7] – Taxes

[8] – Insurance

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[9] – Unit profit

[10] – Earning Before Interest and Taxes

12- Degree of Financial Leverage (DFL)

13- Financing

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه وجود ارتباط معنی دار بین ریسک و بازده.

2- ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده.

3- مطالعه اندازه تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری