عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

چکیده: 1

مقدمه: 3

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 5

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1بیان مسئله 7

4-1اهداف پژوهش و ضرورت آن. 7

5-1چهار چوب نظری پژوهش. 8

6-1فرضیات پژوهش. 8

7-1 حدود مطالعاتی. 9

8-1تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

1-2 مقدمه 13

2-2- رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر در سراسر دنیا 14

1-2-2 ایالات متحده آمریکا 14

1-1-2-2 موارد عدول از GAAP. 17

2-1-2-2 دام های مادر تولید مثلی که در خود واحد پرورش داده شده اند: 18

3-1-2-2 مالیاتهای معوق. 18

4-1-2-2 حسابداری موجودی بذر و دام 18

5-1-2-2 اقلام موجودی آماده فروش مجدد: 18

6-1-2-2 نحوه برخورد با اقلام موجودی (غیر از دام تولید مثلی) 19

7-1-2-2 نحوه برخورد با دام تولید مثلی (داشتی) که در دامداری یا مزرعه پرورش داده شده باشند: 21

8-1-2-2 روش هزینه یابی جذبی کامل: 23

9-1-2-2 نحوه برخورد با موجودی دامهای تولید مثلی خریداری شده: 24

10-1-2-2 شناسائی درآمدـ فروش موجودی دامهای تولید مثلی: 25

11-1-2-2 روشهای ارزشگذاری: 25

2-2-2 اروپا 26

1-2-2-2 شبکه داده پردازی حسابدری کشاورزی یا دامداریها 27

2-2-2-2  متدولوژی حسابداری FADN: 29

3-2-2 کانادا 33

سایت منبع

4-2-2 انگلستان. 35

5-2-2 استرالیا 35

6-2-2 نیوزلند 36

7-2-2 هنگ کنگ… 38

8-2-2 آفریقای جنوبی. 38

3-2 بخش دوم – رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو وشیر طبق استاندارد بین المللی شماره 41  41

4-2 بخش سوم – رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر در ایران. 44

1-4-2 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی. 45

2-4-2 بنیاد مستضعفان: 48

1-2-4-2 نحوه محاسبات قیمت تمام شده تولیدات دامداری: 50

2-2-4-2 بازیافت هزینه خوراک مصرفی از طریق کود تولیدی دامداری. 56

3-4-2  بهای تمام شده در گاوداریهای خصوصی. 57

1-3-4-2 نحوه تفکیک و نگهداری دامها: 58

2-3-4-2  طبقه بندی دامها در صورتهای مالی. 60

3-3-4-2 نحوه تخصیص هزینه استهلاک دامهای شیری. 61

4-3-4-2 نحوه محاسبه بهای تمام شده جنین. 61

5-3-4-2 نحوه برخورد با گوساله های مرده زا (پس از 5/6 ماهگی) 61

6-3-4-2 وجوه افتراق و اشتراک با استاندارد بین المللی شماره41. 64

5-2 سوابق پژوهش و سیستمهای پیشنهادی. 67

فصل سوم: روش‌ اجرای پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3 مقدمه 72

2-3 روش پژوهش. 73

3-3 جامعه آماری. 73

4-3 نمونه آماری. 74

5-3 آزمون کفایت تعداد پاسخ دهندگان. 76

6-3 متدولوژی پژوهش: 76

7-3 روش آماری. 77

8-3 روش جمع اواری اطلاعات.. 78

9-3مدل تحلیلی پژوهش. 79

10-3 روایی و پایایی پیاین نامه 79

1-10-3 قابلیت اعتبار (روائی) 79

2-10-3 قابلیت اطمینان (پایایی) 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 83

2-4 یافته های پژوهش کتابخانه ای. 83

3-4 تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش میدانی. 84

4-4 آزمون فرضیات.. 86

1-4-4 آزمون فرضیه اول: بازار استان تهران یک بازار فعال می باشد. 86

1-1-4-4 فرضیه فرعی اول: 86

2-1-4-4 فرضیه فرعی دوم: 87

2-4-4 آزمون فرضیه دوم: 88

3-4-4  آزمون فرضیه سوم: 89

4-4-4  آزمون فرضیه چهارم: 90

5-4-4  آزمون فرضیه پنجم: 91

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 94

2-5 نتایج حاصل از پژوهش: 94

3-5 پیشنهادات: 96

4-5 محدودیتهای پژوهش: 96

پیوست ها

پیوست الف) پرسشنامه 100

پیوست ب) جداول و نتایج آماری. 103

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 117

منابع لاتین: 118

چکیده لاتین. 120

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1اهداف پژوهش

هدف این پژوهش در مرحله اول مطالعه و تشریع دقیق نحوه محاسبه بهای تمام شده شیر ودام در ایران و در مرحله دوم تطبیق این محاسبات با اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای موجود می باشد. در نهایت پس از تطبیق روش های بکار گرفته شده در این دام داریها با استانداردهای موجود نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص شده، موانع احتمالی جهت تطبیق موارد افتراق یا استاندارد شناسایی می گردد.

با در نظر داشتن تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور طی سالهای اخیر و توجه مسئولین کشوری به بخش کشاورزی ودامپروری و همچنین حذف تدریجی سوبسید شیر و فرآورده های آن ضرورت ارائه یک سیستم حسابداری صحیح که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده دام و شیر را از جهات کنترلی و تعیین قیمت فروش در اختیار مدیران قرار می دهد بیش از پیش احساس می گردد.

 

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری