مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

.  فرضیه­های پژوهش

فرضیه عبارت می باشد از حدس یا گمانی اندیشمندانه درمورد ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیاءو متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید. پس فرضیه گمانی می باشد موقتی که درست بودن یا نبودن آن بایستی مورد آزمون قرار گیرد (حافظ نیا، 1382،205)1. در پژوهش حاضر با در نظر داشتن سوال اصلی پژوهش که عبارت می باشد از اینکه آیا مالکیت سهام مدیریت بر ارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی تاثیرمعنادار دارد، فرضیه های زیر طراحی شده می باشد.

  1. اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، از ثبات کمتری برخورداراست.
  2. سایت منبع

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر در مقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر ازثبات کمتری برخورداراست.

3.ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد.

درخصوص فرضیه اول پژوهش این چنین مطرح می گردد که برای سودهای آتی، اقلام تعهدی سود نسبت به اقلام نقدی از ثبات کمتری برخوردارند. برای آزمون این فرضیه از مدل زیر بهره گیری شده می باشد. معادله زیر در واقع برای آزمون ثبات اقلام نقدی سود و ثبات تفاضلی اقلام تعهدی بهره گیری می گردد:

ROAt+1+ β1ROAt+ β 2TAcctt

در معادله فوق، β1 ثبات اقلام نقدی سود، β2 ثبات تفاضلی اقلام تعهدی سود را اندازه گیری می کند. فرضیه1 پیش بینی می کند که β 2<0 می باشد، یعنی اقلام تعهدی سود نسبت به اقلام نقدی آن از ثبات کمتری برخوردار می باشد.

در فرضیه2 برای هرکدام از اجزای اقلام تعهدی درجه ای ازقابلیت اتکا“ پیش بینی شده می باشد که به صورت زیرطبقه بندی می شوند.

FIN >ΔWC >ΔNCO    Δ

مدل فرضیه 2 به شکل زیر اظهار می گردد:

ROAt+1=β+ β1ROAt+ β2WCt+ β3NCOt+ β4FINt+ εt

که در معادله فوق، β1 ثبات اقلام نقدی سود را اندازه گیری می کند، در حالیکه β3, β2 و β4 ثبات تفاضلی هر یک از 3 مؤلفه تعهدی سود را اندازه گیری می کند.

در تئوری مطرح شده درخصوص اثرمالکیت سهام مدیریت به عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین ثبات سودواقلام تعهدی حسابداری، فرضیه 3 چنین اظهار می گردد: بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود یک ارتباط غیر خطی هست.

برای مدل سازی این روابط غیر خطی از معادله زیراستفاده می گردد و سپس اثر متقابل MSO و MSO² را با ROAt مطالعه می کنیم. همچنین اقلام تعهدی سود، یعنی TACC، را بهWCt، NCOtو FINt تجزیه نموده و سپس اثر متقابل هر سه مؤلفه فوق را با MSO و MSO² مطالعه خواهیم نمود. گنجاندن توان دوم (MSO²)MSO به مقصود آزمون وجود روابط خاص U شکل (درجه دوم) می باشد. این مدل همچنین اجازه ارتباط مستقیم بین ROAt+1 و MSO ، MSO² و کلیه متغیرهای کنترل را می دهد، که در زیر ارائه شده می باشد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری