عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 سهامداران عمده

سهامداران عمده بزرگ تأثیر مهمی در حاکمیت شرکتی اعمال می‌کنند. به همین دلیل، حضور چنین سهامدارانی و اندازه هلدینگ‌های آنها، معمولا به عنوان یک متغیر توضیحی در تحقیقات مالی به کار می‌رود.

سایت منبع

 

اگرچه این فرض در ادبیات هست که سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزه‌های قوی‌تری برای حداکثر کردن ارزش سهامدار دارند (فرضیه هم راستایی انگیزه‌ها)، ارتباط نظری میان سهامداران بزرگ وارزش موسسه مبهم می باشد. مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن می باشد منجر به حفاظت مدیران مالک و در نتیجه سلب مالکیت از سهامدار خرد گردد.

مساله کلیدی در حاکیمت شرکتی این می باشد که آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل معضلات نمایندگی کمک می‌کنند یا آن را شدت می‌دهند.

معضلات نمایندگی زمانی به وجود می‌آید که مدیران فعالیت‌هایی مثل حداکثر کردن فروش یا رشد دارایی را دنبال می‌کنند که خلاف ارزش سهامدار می باشد و باعث منفعت آنها می گردد، در حالی که به ضرر سهامداران خارجی منتهی می گردد. راه‌های زیادی برای کاهش این مسأله هست.

حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی می باشد که بطور بالقوه می‌تواند معضلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ می‌تواند اندازه نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد و پس به عملکرد بهتر موسسه منجر گردد.

کسب حق‌مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی می باشد که به شکل بالقوه می‌تواند معضلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد. حق مالکیت عمده به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سهامداران هم راستا می کند، به طوریکه مدیریت محرک لازم برای فعالیت‌های حداکثرکننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نیز می‌تواند اندازه نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشدو پس به عملکرد بهتر موسسه منجر می گردد (سایفرت و همکاران، 2005،94)[1]. به گونه اختصار می‌توان سازوکارهای کنترلی شرکت‌ها را برای کنترل مساله نمایندگی به تبیین زیر بیان نمود:

  1. وجود سهامداران داخلی شرکت (مدیران).
  2. وجود سهامداران عمده خارج از شرکت.
  3. سرمایه‌گذاران نهادی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامدار.
  4. بهره گیری شرکت‌ها از بدهی.
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  6. رقابت در بازار نیروی کار مدیریت.
  7. بهره گیری شرکت‌ها از اعضای غیرموظف در هیات مدیره.
  8. بازار قبضه یا کنترل مالکیت شرکت‌ها ) مقصود از بازار کنترل شرکت‌ها، ادغام یا خرید یک شرکت توسط شرکت دیگر می باشد. هدف از ادغام و تملک شرکت‌ها توسط شرکت‌های دیگر، جلوگیری از ورشکستگی کامل، بهبود مدیریت شرکت‌های ضعیف ویا کسب سهم بیشتر از بازار می باشد (

این سازوکارها، شقوق مختلف کنترل عملکرد شرکت‌ها هستند و از آنها می‌توان به جای یکدیگر بهره گیری نمود و عملکرد یکسانی حاصل نمود. سه سازوکار از این هفت سازوکار کنترلی مستقیماً به نوع مالکیت شرکت‌ها مربوط می‌شودکه عبارتنداز: سهامداران عمده داخلی (مدیران)، سهامداران عمده خارج از شرکت و سرمایه‌گذاران نهادی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامدار (شریعت‌پناهی، 1380،64)1.

سهامداران عمده با در نظر داشتن اینکه می توانند مدیران را بهتر کنترل کنند و هزینه های نمایندگی را کاهش دهند از اهمیت ویژه ای در حاکمیت شرکتی برخوردارند، اما نباید این موضوع را نیز فراموش نمود که اگر مالکیت سهامداران عمده به اندازه ای باشد که آنها را قادر به کنترل بی قید و شرط شرکت نماید، می تواند موجبات تضییع حقوق سهامداران اقلیت را موجب گردد. پس تعیین سطحی از مالکیت سهامداران عمده که بتواند از یک طرف مدیران را بهتر کنترل کند و از طرف دیگر قادر به کنترل بی قید و شرط شرکت نباشد با اهمیت می باشد.

[1].Syfort et al,2005,p94

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری