مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

. روش و ابزار گردآوری اطلاعات

پژوهش حاضر از لحاظ نوع یا ماهیت، تحقیقی کاربردی و از نوع مطالعه­های پس رویدادی می باشدکه براساس داده­های مالی گذشته به مطالعه فرضیات می­پردازد. اطلاعات اساسی این پژوهش شامل داده­های صورتهای مالی حسابرسی شده و اطلاعات مربوط به ترکیب هیات مدیره، ترکیب مالکیت واقلام تعهدی واقلام نقدی که با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی استخراج، محاسبه و بر اساس آن مدل­های پژوهش برآورد خواهد گردید تا مبنایی برای آزمون فرضیات فراهم سازد.

 

سایت منبع

در این پژوهش اطلاعات مالی از طریق مراجعه به سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پایگاه­های اطلاعاتی و نشریات گردآوری خواهد گردید. جامعه آماری این پژوهش را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می­دهد. قلمرو زمانی پژوهش، با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام پژوهش و در دسترس بودن اطلاعات مربوط در یک دوره 4 ساله از ابتدای سال 1384 لغایت پایان سال 1387 تعیین شده می باشد.

به مقصود تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه پژوهش از کتاب‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط و هم‌چنین از سایت‌های اینترنتی حاوی مقالات مرتبط بامتغیرهای مورد پژوهش بهره گیری شده می باشد.  سپس درقسمت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به متغیرهای پژوهش با مراجعه به نرم افزار رهاورد جدید و گزارش های مالی بورس اوراق بهادار، اطلاعات مربوط به شرکت‌های عضو نمونه آماری این پژوهش گردآوری شده می باشد.

 

8-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری خواهد گردید. جهت تشریح و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی ( میانگین، میانه، چارک، واریانس وغیره) و برای تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی ( تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون t و آزمون F) بهره گرفته می گردد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش از نرم افزار Excel و spss بهره گیری خواهد گردید.

برای مطالعه و برآورد مدل کلی از رگرسیون ساده و چندگانه بهره گیری شده می باشد. دلیل بهره گیری از این روش به علت نوع ماهیت داده‌ها می باشد. با در نظر داشتن مدلهای ارائه شده که به زمان قبل از خود وابسته بودن ما آغاز از روش سری زمانی  بهره گیری کردیم (سری زمانی یعنی مجموعه ای از مشاهدات که بر حسب زمان مرتب شده می باشد) که یکی از پیش فرض های سری زمانی آزمون خود همبستگی می باشد که زیرا مقدار دوربین واتسون در بازه 1.5 و 2.5 قرار گرفت نشان داد که این آزمون بدون نتیجه می باشد و ما از رگرسیون ساده و چندگانه برای تحلیل فرضیه ها بهره گیری کردیم.

 

 

 

مفروضات تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه شامل، آزمون نرمال بودن، عدم خود همبستگی، همسانی واریانس و نداشتن نقاط پرت می باشد که با آزمونهای کلموگروف[1] اسمیرنف[2]، نمودار باقیمانده پیش روی مقادیر برآورد شده، آزمون دوربین واتسون ونمودارهای پراکنش مطالعه شده می باشد.

فرض صفر و فرض مقابل برای معنی‌داری مدل به صورت زیر می باشد

1.A.N. Kolmogorov

2.N.V. Smirnov

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری