عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

13-2توجیه ثبات سود سهام

هدف اولیه سیاست پرداخت سود سهام شرکتهای سهامی معمولاً در نظر داشتن منافع سهامداران می باشد. توجیه سیاست ثبات سود سهام نیز مستلزم نشان دادن این می باشد که پیروی از این سیاست به نفع سهامداران       می باشد چندین دلیل توجیه برتری ثبات سود سهام، اقامه و پیشنهاد شده می باشد. اولاً: سرمایه گذاران ممکن می باشد سود سهام دریافتی را صرف مخارج زندگی خود کنند که این مخارج تقریباً از یک ثبات نسبی برخوردار می باشد کاهش سریع سود سهام موجب بروز اختلال در وضعیت مالی سهامداران می گردد و ممکن می باشد آنان را به فروش بخشی از سهام خود ناگریز کند. افزایش قابل توجه سود سهام نیز ایجاد وجوه نقد اضافی نزد سهامداران می گردد که سرمایه گذاری مجدد آن را ایجاب می کند فروش و یا خرید سهام، مستلزم پرداخت حق العمل به کارگزاران و تحمل هزینه های دیگر می باشد که در صورت ثبات پرداخت سود سهام می توان از آن پرهیز نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ثانیاً: سطح پرداخت سود سهام در دوره جاری، از دیدگاه سهامداران متضمن اطلاعاتی درمورد توان پرداخت سود سهام، در آینده نیز می باشد. کاهش سود سهام از دیدگاه سرمایه گذاران به معنای انتظار مدیریت برای سود کمتر در دوره مالی آتی می باشد. در حالیکه تغییر نهادن سود سهام، به معنای ثبات سودآوری، و افزایش سود سهام به معنای انتظارات خوشبینانه مدیریت برای سود بیشتر در دوره های آینده تلقی می گردد. از سوی دیگر شرکتی که دارای سیاست یکنواخت توزیع سود سهام نیست، اطلاعات قابل اتکای را درمورد سودآوری آتی شرکت ارائه نمی دهد و در نتیجه موجب افزایش مخاطره سهام خواهد گردید. ثالثاً ، بعضی از موسسات مالی که سرمایه گذاریهای عمده ای در سهام شرکتها به اقدام می آورند، ممکن می باشد بنا به الزامات قانونی سهام شرکتها را خریداری کنند که سابقه خوبی از لحاظ پرداخت سود سهام داشته اند. با در نظر داشتن حجم معتنابه سرمایه گذاری این قبیل موسسات می توان پیش‌بینی نمود که اندازه تقاضای آنان بر قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد(شباهنگ، 1372،ص266-265)1.

 

14-2عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود:

1-وضعیت نقدینگی شرکت:بسیاری از پژوهشگران نظیر لینترو بیکر،2 فارلی و ادلمن 3 عقیده دارند که یکی از عوامل مهم در تعیین اندازه سود تقسیمی، وضعیت نقدینگی شرکت ها و در واقع توانایی پرداخت سود سهام می باشد نامناسب بودن وضعیت نقدینگی شرکتها سبب محدود کردن مدیران در توزیع سود سهام می گردد سود سهام مستلزم پرداخت وجوه نقد می باشد. از این رو وضعیت نقدینگی شرکتها تصمیمات مربوط به تقسیم سود را تحت الشعاع قرار می دهد. ممکن می باشد واحد تجاری به دلیل عدم دسترسی به وجوه نقد نتواند سود بپردازد یا درصد توزیع سود شرکت در مقایسه با سالهای قبل کاهش یابد(پورحیدری و خاکساری،1387،ص188)4.

-2ثبات در سودآوری شرکت:بر مبنای مطالعات پژوهشگران غربی همچون بیکر و پاول 5 فارلی و پریت و گتیمن 6 ، یکی از عوامل تعیین کننده، ثبات در سودآوری شرکت هاست شرکتی که سودآوری آن نسبت به سایر شرکتها از ثبات بیشتری برخوردار می باشد، درصد بیشتری از سود خود را بین سهامداران توزیع می کنند. اما شرکت هایی که از ثبات سودآوری کمتری برخوردار هستند به دلیل خطرپذیری بیشتر و ابهام در خصوص سودهای آینده تمایل دارند که سود کمتری را بین سهامداران توزیع، و بخش عمده سود را به مقصود پوشش زیان های آینده در شرکت انباشت کنند(همان منبع، ص189-188)7

3-محدودیت قانونی:بر اساس قوانین بعضی از کشورها، پرداخت سود سهام نمی تواند از مبلغ سود انباشته بعلاوه اندوخته های مجاز و مبلغ صرف سهام تجاوز کند به اظهار دیگر چنانچه خالص دارائیهای شرکت (دارائیهای منهای بدهیها) بیش از مبلغ اسمی کل سهام چاپ گردیده آن نباشد، نمی توان سود سهام پرداخت نمود.

در ایران پرداخت سود سهام عادی (دست کم 10 درصد سود خالص شرکت می باشد) تنها می تواند از محل سود انباشته (پس از کسر کلیه اندوخته ها و سایر محدودیتها) انجام گردد. سرمایه قانونی شرکت ها و همچنین اندوخته ها را می توان بعنوان یک حاشیه ایمنی برای حفاظت از منافع طلبکاران آن تلقی نمود(شباهنگ،1372،ص263)1.

2– Linter &Baker

3– Farrelly& Edelman

5– Beker &Powell

6– Pruit, S W. &Gitman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف ویژه

مانند معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته می باشد تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران غیر از بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به مقصود تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با در نظر داشتن اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن غیر از هستند،این پژوهش به دنبال مطالعه این موضوع می باشد که”آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار می باشد”.پس اهداف ویژه این پژوهش عبارتند از:

سایت منبع

1-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر  معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.

2-تعیین اندازه ارتباط معیارهای ارزیابی عملکرد بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

3-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری