مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

6-2-2 نیوزلند

تا سال 2002 نیوزلند هیچگونه استاندارد جامع حسابداری برای داراییهای کشاورزی نداشت و روش تایید شده برای ارزیابی اینگونه دارائیها روش خالص ارزش جاری (بازار) بود و بنظر می رسید این بهترین روشی می باشد که قادر می باشد سود واقعی دامداری را تعیین کند.

بعد از انتشار استانداردهای بین المللی کشاورزی[1] و پی بردن به اهمیت تأثیر کشاورزی در اقتصاد نیوزلند، انستیو حسابداران رسمی نیوزلند تصمیم به رهنمودهائی در این زمینه گرفت که تحت نام ED-90 : کشاورزی و دامداری، بر مبنای تطابق با استاندارد بین المللی IAS41 و استاندارد استرالیا می باشد و معیار ارزش منصفانه را در شناسایی سودها و زیانهای دارائیهای بیولوژیکی در فرآیند کسب درآمد مهم دانسته می باشد.

مغایرت های با اهمیت ED-90 با استاندارد بین المللی[2]  و استاندارد حسابداری استرالیا[3]

امتیازات دولتی ـ هیچکدام از رهنمود ED-90 ، AAS32 یا AASB1037 با افشاء‌ و نحوه اقدام امتیازات دولتی سرو کار ندارند. در صورتیکه IAS41 راهنمایی های وسیعی راجع به امتیازات دولتی مربوط به داراییهای فیزیکی ارزیابی شده به ارزش منصفانه منهای هزینه های برآوردی نقطه فروش فراهم می کند.

افشاء ویژه- AASB1037 نیازمند افشاء این مطلب می باشد که آیا خالص ارزش بازار مطابق با ارزیابی مدیر بوده و یا به صورتی مستقل ارزشگذاری شده می باشد. اگر چنین باشد نام ارزیاب مستقل بایستی افشا گردد.

در صورتیکه IAS41 و ED-90 چنین الزاماتی ندارند.

AASB1037 افشاء حساسیت مبالغ شناخته شده را به مقصود تغییر در فروض اساسی که ارزش خالص بازار مبتنی بر آن تعیین شده را تشویق می کند و در صورتیکه IAS41 و ED-90 شامل چنین افشاهایی نیست.

در IAS41 و ED-90 افشاهای اضافی زیر الزامی می باشد در حالی که در AASBI037/AAS35 چنین الزاماتی مقرر نشده می باشد:

  • توصیفی از معیارهای غیر مالی یا برآوردی از کیفیت فیزیکی هر گروه از دارائیهای بیولوژیکی و بازده تولیدات کشاورزی و دامداری
  • ارزش منصفانه منهای هزینه های نقطه فروش تولیدات کشاورزی و دامداری برداشت شده در طول دوره
  • اندازه تعهدات برای رشد و پرورش یا تحصیل دارائیهای بیولوژیکی
  • استراتژی ریسک مالی مدیریت مربوط به فعالیت های کشاورزی و دامداری
  • تطبیق مغایرت گیری، بین تغییرات در مبلغ دفتری داراییهای بیولوژیکی در آغاز و پایان دوره جاری

افشاء‌مبالغ دارائیهای بیولوژیکی به بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته و زیانهای انباشته شده اند اندازه گیری شده.

سایت منبع

 

[1].IAS41

[2].IAS41

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3].AASBI.3/7AAS35

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1اهداف پژوهش

هدف این پژوهش در مرحله اول مطالعه و تشریع دقیق نحوه محاسبه بهای تمام شده شیر ودام در ایران و در مرحله دوم تطبیق این محاسبات با اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای موجود می باشد. در نهایت پس از تطبیق روش های بکار گرفته شده در این دام داریها با استانداردهای موجود نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص شده، موانع احتمالی جهت تطبیق موارد افتراق یا استاندارد شناسایی می گردد.

با در نظر داشتن تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور طی سالهای اخیر و توجه مسئولین کشوری به بخش کشاورزی ودامپروری و همچنین حذف تدریجی سوبسید شیر و فرآورده های آن ضرورت ارائه یک سیستم حسابداری صحیح که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده دام و شیر را از جهات کنترلی و تعیین قیمت فروش در اختیار مدیران قرار می دهد بیش از پیش احساس می گردد.

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری