عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی

تعریف‌های مختلفی از حاکمیت شرکتی هست؛ از تعریف‌های محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریف‌های جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان .

 • مطالعه ادبیات موجود نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور موردنظر هست. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک ‌سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. دردیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به ارتباط شرکت و سهامداران محدود می گردد. این، الگویی قدیمی می باشد که در قالب نظریه نمایندگی اظهار می گردد. در آن‌سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه‌ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان مانند کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… هست. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می گردد. فدراسیون بین‌المللی حسابداران[1] در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده می باشد: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت می باشد از تعدادی مسئولیتها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولانه منابع می باشد.
 • کادبردی در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین اظهار می کند:
 • سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می شوند
 • پارکینسون در سال 1994 می‌نویسد: حاکمیت شرکتی عبارت می باشد از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران.
 • صندوق بین‌المللی پول[2] و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی[3] در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین اظهار کرده‌اند: ساختار روابط و مسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات مدیره ومدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشارکت.
 • هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‌نویسند: حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتباردهندگان به آن می‌پردازد.
 • کیزی ورایت در سال 1993نوشته‌اند: حاکمیت شرکتی عبارت می باشد از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها وسیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
 • مگینسون در سال 1994 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده می باشد: سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف نمود که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند.
 • رابرت مانگز و نل مینو، دو صاحبنظری که پژوهشهای متعدد و گسترده‌ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده‌اند در سال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند: ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند ویا به بیانی دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت می باشد از روابط میان گروه‌های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل وهیات مدیره وسایرگروهها شامل، کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع.
 • در سال 1999 در فایننشیال تایمز تعریف حاکمیت شرکتی درج شده می باشد: حاکمیت شرکتی را می‌توان در تعریف محدود آن، ارتباط شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، ارتباط شرکت با جامعه دانست.
 • تری‌گر، صاحبنظر دیگری می باشد که در سال 1984 نوشته می باشد:… حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط می باشد.

سایت منبع

1.International Federation Accounting (IFAC)

[2].IMF

[3].OECD

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری