مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

دارایی ها و شیوه ی اندازه گیری آنها

بحث در موردشیوه تعیین ارزش داراییها همواره بین دوگروه طرفدار رویدادهای گذشته وطرفدار رویدادهای آینده وجود داشته می باشد. طرفداران رویدادهای گذشته همواره بر بهای تمام شده تاریخی تأکید می کنند، در حالی که طرفداران رویدادهای آینده به ارزش های جاری توجه دارند و اعتقاد دارند که این مقادیر می تواند داستان بهتری درمورد شرکت بسرایند. این بحث ها باعث پیدایش روش های اندازه گیری مختلفی برای دارایی ها گردید. هر روشی بیانگر یک معیار سنجش متفاوت می باشد. همان گونه که در بخش های قبلی نیز به آن تصریح گردید، فرایند اندازه گیری، فرآیند بسیار پیچیده ای می باشد.  به ویژه زمانی که بخواهیم نتیجه رویدادهای مالی واحد تجاری را در دوره های زمانی مشخص شناسایی و در قالب واحد پولی به نحو قابل اتکایی گزارش کنیم.

از آن جا که معمولاً کالاها و خدمات بر حسب پول مبادله می شوند، می توان نتیجه گرفت که معقول می باشد که قیمت مبادله ( قیمت بازار) را به عنوان یک عدد مهم برای گزارش خارجی در نظر بگیریم به طوری که بر تصمیم بهره گیری کنندگان اثر گذار باشد. به علاوه، از آنجا که تصمیمات اقتصادی فقط بر نتیجه های کنونی و آینده اثر می گذارند، می توان نتیجه گرفت که قیمت مبادله جاری و آینده اقلام می توانند دارای اهمیتی برابر با اهمیت قیمت مبادله گذشته باشند. پس سه نوع قیمت مبادله داریم. اما از آنجایکه قیمت مبادله از بازار گرفته می گردد و معمولاً یک شرکت در دو نوع بازار فعالیت می کند، دو ارزش مبادله خواهیم داشت: ارزش اقلام ورودی و  ارزش اقلام خروجی.  پس شش معیار سنجش برای تعیین ارزی اقلام تعهدی دارایی ها مطابق جدول زیر خواهیم داشت:

 

نمودار 4-2: ارزش های مبادله

(هندریکسن  و ون بردا، 1996، 320)[1]

روش مطلوب و آرمانی این می باشد که حسابداری فقط یکی از این شش گروه را مورد بهره گیری قرار دهد. اما در دنیای اقدام، در حسابداری، در زمان های مختلف، از همه ارزش های مبادله بهره گیری می گردد. روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار نیز ترکیبی از دو روش تعیین ارزش اقلام ورودی و اقلام خروجی می باشد.

اصل حسابداری حاکم بر تعیین ارزش دارایی ها اصل تطابق نام دارد که توجیهی بر بهره گیری از بهای تمام شده تاریخی از زمان خرید اقلام تا لحظه فروش می باشد. اغلب توجیه بهای تمام شده تاریخی و دلیل هایی که درمورد برتری این عدد نسبت به مقادیر دیگر ارائه می گردد حول محور قابل اتکاﺀ بودن این اطلاعات می چرخد. در بیانیه شماره 2 مفاهیم حسابداری مالی قابل اتکا بودن به تبیین زیر تعریف شده می باشد:

« کیفیت اطلاعات اطمینان بخش مبنی بر این که اطلاعات به صورتی معقول، بدون تعصب و اشتباه می باشد و در اظهار آن چه ابراز می گردد صداقت دارد.»

اصل تطابق باعث شناسایی و گزارش اقلام تعهدی مربوط به هر دوره می گردد و تنها زمانی منجر به گزارش اطلاعات قابل اتکاء می گردد که به گونه دقیق به اجراء در آید. اما اغلب، فعالیت های شرکتها به گونه ای می باشد که امکان اجرای دقیق اصل تطابق وجود ندارد و نتیجه آن، باعث گزارش اقلام تعهدی می گردد که ارتباط بسیار کمی با دوره گزارش دارند.

در بیانیه شماره 1 مفاهیم حسابداری مالی نیز هدف حسابداری تهیه اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان آمده می باشد.:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گزارشگری مالی بایستی اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی وبالقوه وسایر بهره گیری کنندگان، در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه، مفید واقع گردد.

[1].Handrikson & Van Brida,1996,p320

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سایت منبع

 

. اهداف پژوهش

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری