مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون موضوع پژوهش

عاشق علی (1373) در پژوهش خود به مطالعه محتوای افزاینده اطلاعاتی سود سرمایه درگردش حاصل از عملیات و جریان های نقدی پرداخت. او در این پژوهش محتوای افزاینده اطلاعاتی سود بر سرمایه در گردش حاصل از عملیات و جریان های نقدی را تایید نمود. همچنین در این آزمون محتوای افزاینده اطلاعاتی سرمایه در گردش حاصل از عملیات بر سود و جریان های نقدی نیز تایید گردید. اما در مورد محتوای افزاینده اطلاعاتی وجوه حاصل از عملیات بر سایر عوامل، دو حالت نظاره گردید. در حالتی که شرکت های مورد مطالعه تغییرات کمی در وجوه نقد حاصل از عملیات داشته اند، محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین نظاره گردید؛ و در حالتی که شرکت های مورد مطالعه تغییرات بزرگی ( زیادی) در وجوه نقد حاصل از عملیات داشته اند، محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین نظاره نشد.

عرب  مازار یزدی(1374) در پژوهش خود به مطالعه محتوای افزاینده اطلاعاتی جریان های تعهدی و نقدی شرکت ها پرداخت . نتایج بدست آمده نشانگر آن بود که داده های جریان های نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده های جریان های تعهدی نیست و ارتباط معناداری بین تغییرات غیر منتظره  جریان های نقدی حاصل از عملیات و تغییرات غیر منتظره بازار سهام وجود ندارد.

کردستانی(1374) با مطالعه ارتباط بین سودهای تاریخی با سودهای آتی و سودهای تاریخی و جریان های نقدی آتی نشان داد که مدل های رگرسیون سری زمانی برای اکثر شرکت ها قادر نیست با بهره گیری از مشاهدات گذشته سودها، جریان های نقدی و سودهای آتی را به گونه ای پیش بینی کند که به ارقام واقعی آن ها نزدیک باشد.

خدایاری(1376) با بهره گیری از سه مدل رگرسیونی که به ترتیب در هر کدام از آن ها جریان های نقدی عملیاتی، سود عملیاتی و سود و جریان نقدی عملیاتی به عنوان متغیر توضیحی بودند، ارتباط بین جریان های نقدی و سه متغیر مذکور را مطالعه نمود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی و سود عملیاتی و یا جریان های نقدی دوره جاری و دوره های قبل ارتباط معنی داری وجود ندارد. هم چنین بهره گیری توأم جریان های نقدی عملیاتی و سود عملیاتی دوره جاری و دوره های قبل توان پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی را افزایش می دهد، لیکن این افزایش معنی دار نخواهد بود.

سعد محمدی (1377)  در پژوهش خود در خصوص تعیین اندازه ارتباط سود با جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی پرداخته می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین سود نقدی و سود تعهدی ارتباط خطی قوی وجود ندارد و سود تعهدی نمی تواند تفسیری روشن در مورد پیش بینی جریان های نقدی ارایه کند.

صادق اظهار(1377) ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و سود عملیاتی را مطالعه نمود و نشان داد که ارتباط معناداری بین جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و سود عملیاتی وجود ندارد.

رستمی (1378) به مطالعه تأثیر و قابلیت سود در پیش بینی سود و جریان های نقدی آن سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین سودهای گذشته و سود دوره آتی و هم چنین بین سود و جریان های نقدی گذشته با جریان های نقدی آتی هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قائمی و همکاران(1382) در پژوهش خود تاثیر هموار سازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مطالعه کردند. نتایج بیانگر این می باشد که سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند، به خصوص اگر این اقدام بر ریسک و بازده شرکت موثر باشد. نتایج کلی بدست آمده از این پژوهش نمایانگر آن می باشد که در بورس اوراق بهادار تهران، هموارسازی را نمی توان ابزار موثر بر بازده سهام شرکت ها دانست.

پور حیدری و همتی(1383) در این پژوهش اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت در دستکاری سود توسط سهامداران مطالعه شده می باشد. از آن جایی که محیط اقتصادی ( حسابداری)، اجتماعی و فرهنگی ایران متفاوت از کشورهای صنعتی می باشد ممکن می باشد انگیزه های مدیریت سود نیز در ایران متفاوت باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که به گونه میانگین میان نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دستکاری سود، ارتباط مثبت و معنی داری وجود ندارد. مطالعه ارتباط متغیر اندازه ( کل فروش) و دستکاری سود نشان می دهد که بر خلاف نتایج تحقیقات خارجی با افزایش اندازه شرکت، مدیریت انگیزه بیشتری جهت افزایش سود در جهت ارائه تصویری بهتر از عملکرد خود به سهامداران و مسئولین دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سایت منبع

. اهداف پژوهش

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری