مطالعه ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 تمرکز مالکیت

در بسیاری از بازارهای نوظهور، اندازه تمرکز در مالکیت سهام زیاد می باشد به نحوی که بنا بر ادعای یکی از کشورها اندازه تمرکز مالکیت تا 70 % نیز میرسد. بر اساس یافتههای پژوهش، تمرکز مالکیت ارتباط زیادی بامیزان سهام شناور آزاد دارد. علت های اعلامشده برای زیادبودن تمرکز مالکیت را میتوان به صورت زیر برشمرد:

در بسیاری از کشورها، همچنان اکثریت سهام شرکتها )بسیاری از شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس) در اختیار سهامداران کنترل کننده یا مؤسس قرار دارد. با وجودالزامات برای عرضهی عمومی سهام، بسیاری از سهامداران کنترلکننده، تمایل ندارند حجمزیادی از سهام شرکتشان به صورت آزادانه مبادله گردد. یکی از دلایلی که برای این موضوعاعلام میشود، آسیبپذیری آنها در تصاحب[1] می باشد.

به گونه کلی افزایش نقدشوندگی مستلزم وجود سهام شناور آزاد کافی در بازار سهام به مقصود معامله فعالانه آن توسط سرمایه گذاران- بهویژه سرمایه گذاران نهادی- می باشد. بهره گیری از اندازه سهام شناور آزاد در تعیین وزن یک سهم در شاخص، بیانگر اهمیت فزایندهی آن می باشد.

اندازه سهام شناور آزاد در مالزی نسبت به سایر کشورها بیشتر مورد توجه بوده می باشد، به طوری که متوسط سهام شناور آزاد آن تقریباً 30 درصد سرمایه پرداخت شده[2] را تشکیل میدهد. بسیاری از شرکتهای مالزیایی تحت کنترل گروه کوچکی از شرکای وابسته قرار دارند و توسط مدیران مالک [3] اداره میشوند. به هر حال با وضع مجموعهای از مقررات توسط دولت و مقام ناظر بازار سرمایه، کوشش برای بهبود نقدشوندگی در بازار افزایش یافته می باشد. کاهش تدریجی مقررات کنترلی بورس، کاهش درصد مالکیت دولت به مقصود افزایش سهام شناوری آزاد و حذف سیاست محدودیت مالکیت سهام توسط اشخاص خارجی در سرمایه گذاریهای جدید، نمونه هایی از اقدامات صورت گرفته می باشد.

  • دولتها تأثیر مهمی در توسعه اقتصادی، به ویژه در “بخشهای استراتژیک” بازارهای نوظهور، اعمال میکنند. به هر حال در اکثر کشورهای نوظهور، کاهش مالکیت دولت از طریق امکان حضور بخشخصوصی در نقشهای اساسیتر، طریقه محسوسی را طی می ‌کند. پژوهش انجام شده در عمان نشان داد که افزایش داراییهای دولت اثر معکوسی بر حجم معاملات دارد. عمان تأکید کرده می باشد که افق سرمایه گذاریهای دولت بلندمدت می باشد. همچنین پژوهش مذکور نشان داد کاهش شدید اندازه سهام شناور آزاد در بازار، بر نقدشوندگی اثر منفی داشته می باشد. پژوهش مشابه دیگری که در سال 1998 دربارهی مداخله دولت در بازار در کشور هنگ کنگ انجام شده می باشد [4]، نشان داد که مداخلهی دولت بر نقدشوندگی سهام مندرج در شاخص هنگ سنگ[5] اثر منفی داشته می باشد.
  • ترکیب سرمایه گذاران نیز بر نقدشوندگی بازار تاثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه گذاران موجب میشود آنها قادر به اتخاذ موقعیتهای متقابل در معاملات نباشند. بعضیپاسخ دهندگان اظهار داشتهاند که در این موارد، مشارکت خارجی میتواند باعث تنوعسرمایه گذاران گردد.
  • در نهایت صندوقهای بازنشستگی به عنوان سرمایه گذاران منفعلبا حضور قابل ملاحظه  در بازار سرمایه، تاثیرات عمدهای بر آن دارند، زیرا اغلب از استراتژیهای سرمایه گذاری بلندمدت پیروی میکنند. این موضوع میتواند بر سطح تمرکز مالکیت و نقدشوندگی کل بازار تاثیر منفی داشته باشد. در راستای بهبود نقدشوندگی بازار سرمایه، صندوق بازنشستگی کارکنان مالزی مقدار بیشتری از وجوه خود را در اختیار مدیران سرمایه گذاری خارج از صندوق قرار داده می باشد.

[1]– Takeover

[2]–  Paid-up Capital

[3]–  Owner-Manager

[4] – Free Float and Market Liquidity, 2002

[5] – Hang Seng Index

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف و ضرورتهای پژوهش

هر حرکت علمی اهداف متعددی را دنبال می ‌کند. یک دسته از این اهداف عمومی هستند که هر محققی در شروع کار بدانها توجه دارد مانند شروع حرکتی مثبت در جهت حل مسائل موجود و گشودن راه به مقصود کشف مسائل جدید. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند کمک به فعالان بورس اعم از نهاد های مالی، مدیران شرکت ها، ناظران سیستم های اقتصادی و افراد سرمایه گذار عادی، برای آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز آن و نحوه مدیریت میباشد.

دسته دیگر اهداف خاص هر پژوهش می باشد که در واقع علت اصلی تفاوت پژوهش های مختلف می باشد. در پژوهش حاضر هدف اصلی مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم و نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام با در نظر گرفتن اندازه شرکت و نسبت BV/MV می باشد. به این معنی که در این پژوهش محقق در نظر دارد که آزمون نماید که آیا خط مشی های تقسیم سود سهام با نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی با در نظر داشتن اندازه شرکت و نسبت BV/MV دارای ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی

سایت منبع

پایان نامه مطالعه ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری