مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

هموارسازی سود[1] و کیفیت اقلام تعهدی

تحلیل گران مالی، مدیران و سرمایه گذاران توجه خاصی به سود گزارش شده دارند. پیش بینی های سود به   سرعت بین بهره گیری کنندگان منتشر می گردد و هر گونه بازنگری در آن بطور جدی و دقیق دنبال می گردد. زیرا پاداش مدیران بر مبنای رقم سود تعیین می گردد، لذا آنها کوشش می کنند رشد سود را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکتی در رسیدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث کاهش قیمت  سهام می گردد. و شرکت هایی که به انتظارات سود خود دست یابند، از طرف سرمایه گذاران مورد استقبال قرار می گیرند.

توجه بیش از حد به رقم سود خالص باعث شده بهره گیری کنندگان از این نکته  غافل شوند که رقم نهایی سود، حاصل یک فرآیند مفصل حسابداری می باشد که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران هست. از طرف دیگر استانداردهای حسابداری نیز در بعضی موارد راه گریزی  را در زمان و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم کرده می باشد. که با وجود توجه بیش از حد به سود خالص از طرف بهره گیری کنندگان، مدیریت این انگیزه را پیدا می کند تا به مقصود حفظ رشد پایدار سود، در اعمال استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه ای اقدام کند.

در این بین بعضی کوشش ها جهت گریز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر بهره گیری کنندگان را به اقلام  تشکیل دهنده سود معطوف کرده می باشد. پس، علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدی سود نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. و سرمایه گذاران در برآوردهای خود از سود خالص تعدیل شده بابت کیفیت اقلام تعهدی بهره گیری کنند.

اقلام تعهدی بیانگر تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن می باشد. که شامل تغییرات در موجودی کالا، حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی می باشد. در صورتی که اقلام تعهدی  مثبت بزرگ باشد، بیانگر این نکته می باشد که سود حسابداری از وجوه نقد حاصل از عملیات واحدهای تجاری بسیار بیشتر می باشد. البته بایستی توجه داشت که این تفاوت به دلیل اعمال اصول حسابداری در مورد زمان و نحوه شناسایی درآمدها و هزینه ها( اصل شناخت درآمد و اصل تطابق )[2] می باشد.

تعبیر عمومی از اقلام تعهدی این می باشد که اقلام تعهدی زائیده اعمال متهورانه مدیریت در ثبت و شناسایی رویدادها می باشد. اصول پذیرفته شده حسابداری در مورد زمان شناسایی و مبلغ درآمدها و هزینه ها به مدیران شرکت ها آزادی عملی نسبی داده می باشد. و وقتی که مدیران سود حسابداری را به مبلغی بیش از وجوه نقد حاصل شناسایی می کنند، اقلام تعهدی ایجاد می شوند. مثلاً اگر مدیریت درآمد فروش را زودتر از وصول وجوه مربوطه شناسایی کند، حساب های دریافتنی به عنوان یکی از اقلام تعهدی افزایش خواهد پیدا نمود. و یا در صورتی که مدیریت بدهی ناشی از هزینه های تضمین کالارا کمتر شناسایی کند، بدهی های جاری به عنوان یکی از اقلام تعهدی به مبلغی کمتر گزارش خواهد گردید. و از آنجا که سرمایه گذاران به رقم سود توجه می کنند، با وجود موارد فوق گمراه  خواهند گردید.

سرمایه گذاران با در نظر داشتن سود گزارش شده کوشش دارند سودهای آتی و جریان های نقدی آتی را برآورد کنند. لذا سود خالص بایستی توان کمک به سرمایه گذاران را در این راستا داشته باشد. علت نیاز به در نظر داشتن کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی از ویژگی های کیفی سود در این می باشد که اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی دارای بار اطلاعاتی هستند. برای مثال تغییرات مثبت( افزایش ) در موجودی کالا احتمالاً بیانگر وجود مشکل در فروش یا تولید بیش از اندازه می باشد.  به گونه مشابه افزایش حسابهای پرداختنی بیانگر وجود مشکل در پرداخت وجوه به تامین کنندگان کالا و خدمات می باشد که ممکن می باشد در اثر ناکافی بودن درآمد فروش یا معضلات اعتباری ایجاد گردد. پس اجزای اقلام تعهدی می تواند به عنوان شاخص تعیین بهبود یا زوال عملکرد شرکت باشد.

1.Income Smoothing

1.Revenue Recognition & Matching

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سایت منبع

 

. اهداف پژوهش

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری