مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2-2تئوری نمایندگی

تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی، برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی رویارویی شرکت با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده می باشد این موارد بطور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی3 در حسابداری اظهار می گردد(نمازی و کرمانی،1387،ص84)4.

برل و مینز ،1932، راس ،1973 و پرایس ،1976  از زوایای مختلفی به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ ،1976، مبانی تئوری نمایندگی را مطرح کردند تئوری نمایندگی اکثراً تضاد منافع موجود بین (کارگزار) و مالک (کارگمار) تصریح دارد. با بزرگتر شدن شرکت،مالکان اداره شرکت  را به مدیران تفویض نمودند اما آنها لزوماً آنها در جهت منافع مالکان حرکت نمی کنند   یکی ازفرضیات اصلی تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مالک و مدیر می باشد.

در شرکتهای بزرگ که مستقیماً توسط مدیران، بطور غیر مستقیم به کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند، مدیران در موردمنافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن می باشد به نفع سایر سهامداران نباشد در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می گردد. در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقی مانده» نامیده می گردد. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت توسط سهامداران را نشان می دهد یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این می باشد که تأیید «کارگزاران»                  برای «کارگمار» بسیار مشکل و پرهزینه می باشد. هزینه نمایندگی ناشی از تلاشهای  سهامداران برای کنترل مدیران می باشد که اغلب هزینه نمایندگی می باشد طرح ها و قراردادها از روشهای کنترل می باشد این قرار دادها (صریح و ضمنی) که بین مدیر و سهامداران منعقدمی گردد، منافع دو گروه را متناسب   می کند. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت آنها هستند. پس انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و … خواهند داشت که هزینه های مربوط بخشی از هزینه های نمایندگی می باشد. مجموع هزینه های نمایندگـی را می توان به صورت ذیل اختصار نمود:

سایت منبع

مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هر گونه زیان مازاد باقی مانده (حساس یگانه،،384،ص106)1.

3 -Agency theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف ویژه

مانند معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته می باشد تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران غیر از بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به مقصود تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با در نظر داشتن اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن غیر از هستند،این پژوهش به دنبال مطالعه این موضوع می باشد که”آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار می باشد”.پس اهداف ویژه این پژوهش عبارتند از:

1-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر  معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.

2-تعیین اندازه ارتباط معیارهای ارزیابی عملکرد بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

3-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری