مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد:

در بعضی تحقیقات با در نظر داشتن نوع اطلاعات مورد بهره گیری برای محاسبه معیارهای ارزیابی عملکرد و نوع بهره گیری کنندگان، طبقه بندی گوناگونی برای معیارهای ارزیابی عملکرد تعریف شده می باشد.

در این زمینه معیارهای ارزیابی عملکرد و مدیریت به چهار گروه معیارهای حسابداری، تلفیقی، مدیریت مالی و اقتصادی تقسیم شده می باشد هان و برامر ،1997، با تاکید بر سطح ارزیابی عملکرد، تقسیم بندی دیگری از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت انجام دادند که در آن معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت به دو گروه کلی معیارهای درونی و بیرونی تقسیم گردیده می باشد.

 

1-9-2معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:

این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت مطالعه می کنند و متغیرهای مورد بهره گیری در این رویکرد درونی هستند. این معیارها شامل معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مانند نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم و معیارهای مبتنی به ارزش افزوده شامل ارزش افزوده اقتصادی[1] و مشتقات آن مانند ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده[2] و ارزش افزوده نقدی[3] می باشد .

که به تبیین بعضی از معیارهای فوق بطور اختصار می‌پردازیم:

نرخ بازده دارایی: طبق تحقیقات انجام شده در بورس تهران این معیار همبستگی بالایی با پاداش مدیران دارد این نرخ در نظامی به نام نظام دو بانت  ظهور نمود و به عنوان مبنای برای ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گرفت که نحوه محاسبه آن به تبیین زیر می باشد:

کل دارائیها / سود خالص عملیاتی = ROA

سود خالص قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلام غیرعادی و غیرمستمر می باشد بعبارت دیگر این همان سودی می باشد که ناشی از عملکرد مدیریت می باشد یعنی بدون تعریف و دستکاری لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می گردد.

ایرادات وارد به ROA: علاوه بر ایرادات که به اطلاعات حسابداری وارد هست ایرادات زیر نیز به ROA وارد می باشد:

1-محدود کردن دیدگاه آتی نگر و عدم مطالعه عواقب و اثرات تصمیمات مدیریت

2-عوامل خارجی غیرقابل کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که به نرخ بازده دارائی اثر می گذارد.

3-عدم لحاظ دیدگاه مخاطره ای مدیریت

4-نرخ بازده دارایی بیشتر برای عملکرد کوتاه مدت مفیداست.

سود هر سهم[4]: مانند شاخص های سنتی و متداول سنجش عملکرد می باشد که برای ارزشیابی قیمت سهام نیز کاربرد دارد و بصورت زیر اظهار می گردد.

تعداد سهام عادی

(1-2)

 

سایت منبع

نتیجه نسبت نشان می دهد که به ازای یک سهم، چه اندازه عایدی به دست آمده می باشد و هر چقدر نسبت بیشتر باشد گویای عملکرد مطلوب شرکت بوده می باشد از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز بهره گیری      می گردد.

اگر چه سود سهام هر سهم یک معیار عامه پسندتر برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست اما دارای همان ایرادات وارد سود کل می باشد. معیار EPS از آن جهت ممکن می باشد گمراه کننده باشد که بعضی از مدیران شرکتهایی که به EPS اهمیت می دهند موقعی به ادغام شرکتهای دیگر می‌پردازند که EPS آنها بالا می رود اما بایستی توجه داشت که این معیار صحیح نیست زیرا که به هنگام تصمیم به ادغام نباید نگران این باشیم که ممکن می باشد EPS کاهش یابد بلکه بایستی مطالعه کنیم که آیا این ادغام موجب یک ارزش افزوده اقتصادی می گردد یا نه ( رودپشتی، رهنما و دیگران، 1385،ص 372 -366)1.

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: یکی دیگر از معیارهای ارزیابی عملکرد نرخ بازده صاحبان سهام می‌باشد که سودآوری را از دیدگاه سهامدار می سنجد با در نظر داشتن این مطلب که در محاسبه آن سود حسابداری بهره گیری می گردد کیفیت سود را نشان نمی‌دهد و قابل دستکاری توسط مدیریت می باشد.

1 -Economic value added

[2] -Refined economic value added

[3] – Cash value added (CVA)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]-EPS

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف ویژه

مانند معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته می باشد تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران غیر از بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به مقصود تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با در نظر داشتن اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن غیر از هستند،این پژوهش به دنبال مطالعه این موضوع می باشد که”آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار می باشد”.پس اهداف ویژه این پژوهش عبارتند از:

1-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر  معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.

2-تعیین اندازه ارتباط معیارهای ارزیابی عملکرد بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

3-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری