عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت

به گونه کلی مالکیت می تواند در سطح وسیع (وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) تا مالکیت عمده (وجود تعداد کمی از سهامداران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز می باشد. مانند عواملی که بر تصمیم گیری در زمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر        می گذارد شامل:

1-اندازه شرکت: شرکت های بزرگ تمایل دارند که مالکیت آنها توزیع گردد زیرا آنها به بودجه های بیشتری نیاز دارند.

2-نوع سهامداران (نوع مالکیت): به عنوان مثال سهامداران نهادی تمایل دارند که دارای مهارت های کنترلی و نظارتی بهتری در مقایسه با سهامداران حقیقی باشند.

3-تعداد سهامداران: هر چه تعداد سهامداران بیشتر باشد مالکیت بین سهامداران متعدد توزیع می گردد و با کاهش تعداد سهامداران، ترکیب مالکیت به سمت مالکیت عمده سوق پیدا می کند.

4-اندازه (درصد ) مالکیت سهامداران :هرچه مالکیت بیشتر باشد، ساختار مالکیت متمرکزتر خواهد گردید بعبارتی با افزایش سهم مالکیت سهامداران، مالکیت شرکت در دست یک یا چند سهامدار عمده متمرکز می گردد(احمدوند،1385،ص28)1.

 

5-2انواع مالکیت در شرکت های سهامی عام

ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه مهم و مشخص می باشد. تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست(همان منبع). در بسیاری از تحقیقات، اندازه تأثیرگذاری سهامداران بر روی تصمیمات و فعالیتهای شرکت ها مبنای اولیه طبقه بندی سهامداران قرار گرفته می باشد. از این رو چگانتی و دمانپور2 (1991) سهامداران را به دو گروه تقسیم کردند: 1) مالکیتی که متمرکز می باشد و بر تصمیم گیری و فعالیت های شرکت موثر واقع می شوند 2) مالکیتی که پراکنده می باشد و سهام بین تعداد زیادی از سهامدار توزیع شده می باشد و در نتیجه مالکین امکان و قدرت تأثیرگذاری بر تصمیم گیری را ندارند (مظلومی، 1382،ص32)3.

بر این اساس کیویین ولیچ ،1983، دمستز ولهن ،1985، ولیچ ،1987، مالکیت را به صورت سهامداران متمرکز و غیرمتمرکز و هلدرنس و شیهان ،1988، شیفلرویشنی ،1986، آن را به صورت سهامداران اکثریت و اقلیت و فاماوجنسن4 (1983) مورک و شیفلر ،1988، آن را به صورت مالکیت مدیران و غیرمدیران طبقه بندی نمودند.

پس از این طبقه بندی کلی، سهامدارانی که می توانند به گونه بالقوه بر روی تصمیمات و فعالیت های شرکت ها تأثیر گذار باشند نیز به نوبه خود مورد تقسیم بندی قرار می گیرند. برای مثال مینتز برگ (1983)5 سهامداران را به چهار گروه تقسیم بندی نمود که عبارتند از :

  • سهامداران پراکنده و تأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
  • سهامداران پراکنده و غیرتأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
  • سهامداران متمرکز و تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
  • سهامداران متمرکز و غیر تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گروهی از محققان سهامداران داخلی (مدیران) را از سهامداران خارج از شرکت تفکیک می کنند و سهامداران داخلی را نیز به صورت مدیران اجرایی سهامدار، اعضای هیأت مدیره سهامدار و سهامدارانی که جزء خانواده مدیران هستند و سهامداران خارج از شرکت را به صورت نهادهای سرمایه گذاری سهامدار، افراد یا اشخاص خارج از شرکت که قسمت قابل توجهی از سهام متعلق به آنان می باشد، تقسیم بندی می نمایند. به علاوه، در بعضی از تحقیقات هر گروه از سهامداران بر اساس درصد سهامی که در اختیار دارند نیز طبقه بندی می شوند. برای مثال هرمالین و ایزبک (1991)[1] در مطالعه ارتباط نوع مالکیت و عملکرد شرکت ها، سهامداران را به سه گروه تقسیــم کرده اند که عبارتند از:

1)سهامدارانی که بین 5% – 0% ، بین 20% – 5% و بیش از 20% از سهام شرکت را در اختیار دارند. گاهی سهامداران را به صورت تعداد سهامداران عمده نیز طبقه بندی می کنند (شریعت پناهی، 1385،ص36)2.

به علاوه، برای تقسیم بندی مالکیت شرکت می توان به سهامداران به صورت عوامل درون زا و برون زا نیز نگاه نمود. در این تقسیم بندی مدیران سهامدار به عنوان عوامل درون زا و سهامداران عمده خارج از شرکت به عنوان عوامل برون زا در نظر گرفته می شوند(دمستز و ویلانگو ، 2000،ص45)3 .

2– Chaganti & Demanppour,1991

4– Fama & Jensen,1983

5– Mintezberg,1983

1-Hermalin & Weisback,1991

3– Demsetz & Villalonga,2000,p45

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد.

هدف کلی

سایت منبع

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف ویژه

مانند معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته می باشد تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران غیر از بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به مقصود تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با در نظر داشتن اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن غیر از هستند،این پژوهش به دنبال مطالعه این موضوع می باشد که”آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار می باشد”.پس اهداف ویژه این پژوهش عبارتند از:

1-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر  معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.

2-تعیین اندازه ارتباط معیارهای ارزیابی عملکرد بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

3-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری