مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

– درجه اهرم مالی12

تامین مالی13، چالشی ترین وظیفه مدیران مالی می باشد . وجود هزینه های ثابت مالی موجب گردید تا سنجش توان واحد انتفاعی درمواجهه با اینگونه هزینه ها با بهره گیری ازاهرم مالی ، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

درجه اهرم مالی، درصد تغییرات سود خالص (سود پس از کسر بهره ومالیات[1] ) در ازای یک درصد تغییر در سود عملیاتی را نشان می دهد. برای محاسبه درجه اهرم مالی ازرابطه زیر بهره گیری می گردد. چنانچه درجه اهرم مالی مثبت باشد با افزایش سودعملیاتی، سود خالص نیز افزایش خواهد پیدا نمود و چنانچه منفی باشد با افزایش سود عملیاتی، زیان خالص افزایش خواهد پیدا نمود که اندازه این افزایش به اندازه افزایش درسودعملیاتی و درجه اهرم بستگی دارد

 

3-15-2- درجه اهرم اقتصادی[2]

در درجه اهرم عملیاتی، فروش به عنوان متغیر مستقل[3] درنظر گرفته می گردد اما در اهرم اقتصادی، فروش به عنوان متغیر وابسته فرض شده می باشد.به صورتی که این اهرم درصد تغییرات در فروش یک شرکت ناشی از یک درصد تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی را نشان می دهد.

تفسیر درجه اهرم اقتصادی به اینگونه اظهار می گردد که هر شرکتی که تاثیرپذیری بیشتری از متغیر های کلان داشته باشد، درجه اهرم اقتصادی آن بیشتراست .

گریفین و دوگان[4] با تعریف   ریسک اقتصادی[5] را از ریسک کسب وکار[6] جدا کرده و ریسک کسب و کار را به عنوان اثر ترکیبی ریسک عملیاتی و ریسک اقتصادی تعریف کرده اند.

 

سایت منبع

16-2- مدل RA-CAPM

مدل  در واقع با شیوه متفاوت در محاسبه بتای هر سهم، می تواند پایه و اساسی در بحث قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای قرارگرفته که نقطه آغازین توسعه مدلهای قیمت گذاری باشد.

مدل  یکی از مدلهایی می باشد که با مبنا قرار دادن مفروضات مدل [7] تعدیل آن بر مبنای ریسک نقدشوندگی[8] حاصل گردیده می باشد. به بیانی دیگر مدل  ابتکاری می باشد که در ترکیب دومدل R-CAPM و A-CAPM حاصل شده  که از نظر تئوریکی قدرت زیادی در تبیین بازده مورد انتظار خواهد داشت وبحث در مورد توان عملی آن نیاز به آزمونهای بیشتری دارد.

12- Degree of Financial Leverage (DFL)

13- Financing

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] – Earning After Interest and Taxes

[2] – Degree of Economic Leverage

[3] – Independent variable

[4] – Griffin and Dogan

[5] – Economic risk

[6] – Business Risk

[7] – Revised Capital Asset Pricing Model (R-CAPM)

[8] – Liquidity Risk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه وجود ارتباط معنی دار بین ریسک و بازده.

2- ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده.

3- مطالعه اندازه تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری