مطالعه عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 4

2-1تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 اظهار مساله 6

4-1چهار چوب نظری پژوهش. 7

5-1فرضیه های پژوهش. 8

6-1 اهمیت و ضرورت پژوهش. 8

7-1اهداف پژوهش. 10

1-7-1اهداف اصلی. 10

2-7-1 اهداف فرعی. 10

8-1 قلمرو پژوهش. 11

1-8-1قلمرو مکانی. 11

2-8-1قلمرو زمانی. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

1-2 مقدمه 13

2-2تعریف مشتری. 14

1-2-2مشتری کیست ؟ 14

2-2-2درمجموع می توان مشتریان را به دو دسته تقسیم نمود : مشتریان خارجی – مشتریان داخلی. 15

3-2-2تعریف ارباب رجوع. 15

4-2-2انواع مشتری : 16

5-2-2انواع مشتری از جنبه اندازه رضایت : 16

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-2-2انواع مشتری از نظر رفتاری: 18

3-2نحوه برخورد با مشتری. 19

4-2عوامل موثر بر انتظارات مشتری. 20

5-2خواسته ها ،نیازها و رضایت مشتری. 21

6-2توسعه سریع در فراگیر شدن رضایت مشتری. 23

7-2بازاریابی و تامین رضایت مشتری. 24

8-2بازاریابی ارتباط مند 25

9-2فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری. 25

10-2عوامل انگیزشی و عوامل بهداشت در جلب رضایت مشتری. 26

11-2رضایت و وفاداری مشتری. 27

1-11-2رضایت مشتری و ارتباط آن با وفاداری مشتری. 29

2-11-2الگوهای وفاداری و ارتباط آن با رضایتمندی. 30

3-11-2پیامدهای رضایت مشتری. 31

4-11-2مزایای رضایت مشتری. 32

5-11-2مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرایند های سازمان. 33

12-2چهار قانون ضروری سازمان های مشتری مدار. 33

1-12-2نیاز به حفظ مشتری. 34

2-12-2لزوم حفظ مشتریان. 34

3-12-2تداوم حفظ مشتریان. 35

4-12-2نگهداری مشتریان و ارزش دوره عمر. 36

5-12-2نرخ نگهداری و میانگین دوره عمر مشتری. 36

سایت منبع

6-12-2ارزش طول زندگی. 37

13-2قانون پارتو یا قانون 20-80. 37

14-2مفهوم جدید خدمت به مشتریان. 38

15-2تعریف کیفیت.. 38

1-15-2مفهوم جدید کیفیت.. 39

2-15-2نگرش های متفاوت به کیفیت : 40

3-15-2نقش عامل انسانی در تقویت کیفیت.. 40

4-15-2برای رسیدن به نظام کیفیتی. 41

5-15-2اجرای بازاریابی کیفیت کامل. 42

6-15-2کیفیت کامل بازاریابی و ارتباط آن با رضایت و ارزش مورد نظر مشتری. 42

7-15-2مزایای کیفیت.. 43

16-2درک موضع محصول و عوامل موثر بر آن. 43

17-2ترکیب محصول و خدمات.. 44

1-17-2تعریف کیفیت خدمت.. 46

2-17-2ادبیات کیفیت خدمات.. 46

3-17-2ابعاد کیفیت خدمات.. 47

4-17-2میزان خدمات.. 47

5-17-2آمیخته بازاریابی خدمات.. 47

6-17-2خدمات جانبی به مشتریان. 49

7-17-2اندازه گیری رضایت مشتری در حوزه خدمات.. 50

18-2مدل کانو. 50

19-2هفت دستور طلایی برای خدمت بهتر به مشتری. 52

20-2تعیین قیمت.. 57

1-20-2دلایل سه گانه کلیدی بودن عامل قیمت : 58

2-20-2فنون پنج گانه قیمت گذاری : 58

3-20-2ادارکات مشتریان راجع به قیمت و ارزش.. 58

21-2مدل های ارزش از دید مشتری. 60

1-21-2مدل مؤلفه های ارزش.. 60

2-21-2مدل نسبت هزینه- فایده 61

3-21-2مدل وسیله- نتیجه 61

4-21-2مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری. 61

5-21-2مدل نتیجه 62

6-21-2مدل ارزشی تریسی و ویرسما 63

7-21-2ارائه ارزش به مشتری و رضایت او. 64

8-21-2ارزش مورد نظر مشتری و رضایت وی. 64

22-2مدیریت شکایات مشتریان. 65

1-22-2فواید مدیریت شکایت از دیدگاه ماتسوشیتا 66

23-2اندازه گیری رضایت مشتری (c.s.m) 67

1-23-2استفاده از اطلاعات مربوط به رضایت مشتری. 69

2-23-2ضرورت اخذ بازخود از مشتری : 71

3-23-2تشریح شاخص رضایت مشتری ورضایت کارکنان مانوئل و پدرو 2000. 72

4-23-2تشریح مدل رضایت مشتریان داخلی کارکنانالد 73

5-23-2شاخص رضایت مشتری سوئدی. 74

6-23-2شاخص رضایت مشتری آمریکایی. 76

7-23-2 شاخص رضایت مشتری اروپایی. 77

24-2نتایج و دستیافته های  تحقیقات مشابه 79

فصل سوم: روش‌ اجرای پژوهش

1-3 مقدمه 84

2-3 روش پژوهش. 84

3-3طبقه بندی بر اساس هدف.. 85

4-3 مدل نظری پژوهش. 86

5-3 جامعه آماری. 86

1-5-3نمونه آماری. 87

6-3 ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 88

7-3 ابزارگردآوری داده‌ها 89

1-8-3روایی یا اعتبار. 90

2-8-3پایایی. 90

9-3متغیر‌های پژوهش. 91

10-3روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 93

11-3ضرورت بهره گیری از مدل‌یابی معادلات ساختاری. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 96

2-4تحلیل داده‌ها 96

3-4مراحل اساسی اجرای تحلیل SEM.. 97

4-4شکل کلی مدل معادلات ساختاری. 97

5-4برآورد مدل پژوهش. 98

6-4ارزیابی تناسب مدل. 100

7-4 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش. 102

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 110

2-5یافته های پژوهش.. 110

1-2-5اولویت بندی عوامل مربوط به محیط و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان. 111

2-2-5اولویت بندی عوامل پرسنلی  و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان. 111

3-2-5اولویت بندی عوامل مربوط به محصول   و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان. 111

4-2-5اولویت بندی عوامل فرایند ارائه خدمت  و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان. 112

5-2-5اولویت بندی عوامل موثر  بر رضایتمندی مشتریان. 112

3-5پیشنهادات مبتنی بر یافته ها و فرضیه های پژوهش.. 113

4-5محدودیتها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 114

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 123

منابع لاتین: 125

چکیده لاتین. 127

 

 

جدول 1-3 : متغیرها و شماره گویه‌‌های پرسشنامه 89

جدول 2-3 امتیازبندی مقیاس پژوهش. 89

جدول 3-3 : ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ. 91

جدول 1-4 وزن‌های رگرسیونی- بارهای عاملی مدل پژوهش.. 105

جدول 2-4 اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی. 107

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1اهداف پژوهش

 1-7-1اهداف اصلی

شناخت و تبیین دیدگاه مشتری در مورد کیفیت محصولات و خدمات و مطالعه عوامل موثر بر رضایت آنها  ومعرفی این عوامل به مدیران به عنوان یک اهرم و ابزار جهت  اثربخش تر شدن  برنامه ریزی ها و سیاست گذاریها

 

2-7-1 اهداف فرعی

با بهره گیری از نتایج پژوهش حاضر اهداف زیر قابل دستیابی می باشد :

شناخت تاثیر محصول بر رضایتمندی مشتریان

شناخت تاثیر عوامل محیطی بر رضایتمندی مشتریان

شناخت تاثیر عوامل مربوط به پرسنل بر رضایتمندی مشتریان

شناخت تاثیر فرایند ارائه خدمت بر رضایتمندی مشتریان

شناخت عامل یا عواملی که بیشترین تاثیر را بر جلب رضایت مشتریان دارد

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب

پایان نامه - تز - رشته حسابداری