مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 4

2-1 اظهار مسئله 5

3-1 تاریخچه موضوع پژوهش. 8

4-1اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش. 10

5-1 اهداف پژوهش. 11

6-1 چارچوب نظری پژوهش. 12

7-1 فرضیه های پژوهش. 13

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

1-2- مقدمه 16

2-2تئوری نمایندگی. 17

3-2مجزا سازی مالکیت از مدیریت.. 18

4-2عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت.. 20

5-2انواع مالکیت در شرکت های سهامی عام 21

6-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی. 23

7-2رویکردهای متفاوت در پژوهش ها 25

8-2ارزیابی عملکرد 27

9-2طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد 28

1-9-2معیارهای درونی ارزیابی عملکرد 29

2-9-2معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد 31

10-2تقسیم سود: 32

11-2اهداف سیاست تقسیم سود 33

12-2سیاست تقسیم سود: 34

1-12-2تقسیم سود ثابت و معین بین سهام داران: 35

2-12-2سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی: 36

3-12-2تقسیم درصد ثابتی از سود(سیاست تقسیم سود متغیر): 36

13-2توجیه ثبات سود سهام 37

14-2عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود: 38

15-2تئوری مرتبط با سیاست تقسیم سود 39

16-2تفاوت سود تقسیمی در بین کشورها: 45

17-2سود تقسیمی جهت کاهش منافع: 46

18-2پیشینه پژوهش. 47

1-18-2تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 47

2-18-2تحقیقات انجام شده در ایران: 63

فصل سوم: روش‌ اجرای پژوهش

1-3 مقدمه 77

2-3 روش پژوهش. 77

3-3 جامعه مطالعاتی. 78

4-3  مدل تحلیلی پژوهش و شیوه اندازه گیری. 79

5-3 قلمرو پژوهش. 80

6-3 فرضیه های پژوهش. 80

1-6-3 – فرضیه اول. 81

2-6-3- فرضیه دوم 81

3-6-3- فرضیه سوم 81

7-3 متغیرهای عملیاتی پژوهش. 81

8-3 روش  وابزار گرد آوری اطلاعات.. 82

9-3روش تجزیه و تحلیل داده ها: 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 86

2-4 شاخص توصیفی متغیرها : 86

3-4آزمون نرمالیتی. 88

4-4 برازش الگوی مناسب : 89

5-4 مطالعه ارتباط با بهره گیری از تحلیل پانلی. 93

6-4تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش: 93

7-4بررسی اعتبار مدل. 112

8-4نتجیه گیری کلی پژوهش. 113

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 117

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 117

3-5 نتیجه گیری : 121

4-5 پیشنهادها 122

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش. 123

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 123

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-5محدویت های پژوهش. 124

پیوست ها

پیوست الف :جامعه مطالعاتی پژوهش. 126

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 133

منابع لاتین: 136

فهرست اینترنتی. 139

چکیده انگلیسی: 140

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سایت منبع

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف ویژه

مانند معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته می باشد تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران غیر از بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به مقصود تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با در نظر داشتن اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن غیر از هستند،این پژوهش به دنبال مطالعه این موضوع می باشد که”آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار می باشد”.پس اهداف ویژه این پژوهش عبارتند از:

1-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر  معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.

2-تعیین اندازه ارتباط معیارهای ارزیابی عملکرد بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

3-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری