مطالعه ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی 

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

.

عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهای نوظهور

نوآوریهای توسعهای در بازار سرمایه اهمیت نقدشوندگی را افزایش داده می باشد. تهدیدی که همگام با جهانی شدن بازارها متوجه بازارهای کوچک و کمتر توسعه یافته می باشد، کاهش نقدینگی در بازارهای محلی و انتقال آن به بازارهای بزرگ منطقه می باشد.

نکته ی قابل توجه دیگر، تاثیر منفی بحرانهای مالی نظیر بحران مالی آسیا، برزیل و روسیه می باشد که در پی هم رخ داده اند. وقوع این بحرانها موجب اصلاحات عمدهای در بازارهای نوظهور شده می باشد. با اقدامات مهم صورت گرفته در دههی گذشته، درآمیختگی بازارهای نوظهور در ساختار اقتصاد جهانی افزایش یافته می باشد. بعضی از بازارهای نوظهور، با سرعت بیشتری در جهت پذیرش ساختارهای پیچیده بازار و استانداردهای نظارتی گام بر میدارند. این امر باعث افزایش اطمینان سرمایهگذار و در نتیجه رشد مستمر و ثبات بیشتر در این بازارها شده می باشد. پیامد عیان و مشخص این اقدامات، اثر مثبت آن بر نقدشوندگی در بازارهای مزبور می باشد.

کشورهایی که بیش از همه تحت تاثیر بحران سال  98-1997 قرار گرفتند، فشار نقدینگی  شدیدی را تجربه کردند که باعث ایجاد پرسشهای جدی در مورد کارکردهای سیستمهای مالی در اقتصاد و همچنین کفایت زیرساختهای نهادی این سیستمها گردید. پس از آن اقداماتی به مقصود شناسایی و رفع نقاط ضعف مربوط صورتگرفت که هدف از این اقدامات، بازگرداندن اعتماد به بازار و نیز اطمینان از کفایت انعطافپذیری ساختارهای بازار برای حذف عوامل منفی تاثیرگذار بر نقدشوندگی بود. یکی از نکات آموزنده بحرانهای مذکور، تاثیرات آنی و در بعضی موارد بلندمدت کاهش اعتماد سرمایهگذار به بازار می باشد. این کاهش اعتماد تقریبا هًمواره با کاهش شدید نقدشوندگی بازار و تبعات منفی بر سیستم مالی و کل اقتصاد همراه می باشد.

پس مقامات ناظر فعالانه در پی ارائهی نوآوریهایی هستند که توسعهی بلندمدت عواملی را که بر تعمیق بازارها اثرات مطلوبی دارند، تقویت کند. دستیابی به درجه نقدشوندگی باثبات در بازارها و در عین حال افزایش فعالیتهای معاملاتی نیز مدنظر این مقامات می باشد. به بیانی دیگر، مقامات ناظر بهدنبال کسب اطمینان در مورد توانایی بازار در جذب و تحمل تبعات منفی بحرانهای مالی هستند. تلاشهای صورت گرفته در زمینه تنظیم مقررات نیز با هدف پشتیبانی از توسعه چارچوبهای ساختاری می باشد که وجود بازاری توانمند، گسترده و عمیق را تضمین می ‌کند (همان منبع، 1387  ، 9 ) 1.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف و ضرورتهای پژوهش

هر حرکت علمی اهداف متعددی را دنبال می ‌کند. یک دسته از این اهداف عمومی هستند که هر محققی در شروع کار بدانها توجه دارد مانند شروع حرکتی مثبت در جهت حل مسائل موجود و گشودن راه به مقصود کشف مسائل جدید. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند کمک به فعالان بورس اعم از نهاد های مالی، مدیران شرکت ها، ناظران سیستم های اقتصادی و افراد سرمایه گذار عادی، برای آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز آن و نحوه مدیریت میباشد.

دسته دیگر اهداف خاص هر پژوهش می باشد که در واقع علت اصلی تفاوت پژوهش های مختلف می باشد. در پژوهش حاضر هدف اصلی مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم و نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام با در نظر گرفتن اندازه شرکت و نسبت BV/MV می باشد. به این معنی که در این پژوهش محقق در نظر دارد که آزمون نماید که آیا خط مشی های تقسیم سود سهام با نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی با در نظر داشتن اندازه شرکت و نسبت BV/MV دارای ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید