عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

. اقلام تعهدی و شیوه اندازه گیری آن ها

اقلام تعهدی به ارقامی گفته می گردد که موجب به تعویق افتادن ثبت درآمدها و یا هزینه ها می شوند. همچنین می توان اقلام تعهدی را به عنوان انتقال دهنده وجه نقد به زمان دیگر، معرفی نمود. بدین معنی که پرداخت هاو دریافت های وجه نقد، به درستی در اقلام تعهدی ثبت شده مندرج  می باشد و این موضوع موجب می گردد این اقلام واقعیت اقتصادی شرکت را بهتر نمایش دهند.

از آن جا که در پژوهش حاضر، اقلام تعهدی بر اساس رویکرد ترازنامه ای مورد مطالعه قرار گرفته می باشد،  مطالعه شیوه تعیین ارزش آنها، می تواند به درک درجه قابلیت اتکای آن ها کمک کند.

اقلام تعهدی که حاصل رویدادهای مالی واحدهای تجاری هستند، زمانی شناسایی می شوند که مقدار آن ها قابل اندازه گیری باشد. اگر نتوان مقداری برای آن ها  تعیین نمود، قلم تعهدی شناسایی نمی گردد. به علاوه، اقلام تعهدی مزبور بایستی از عهده آزمون مربوط به قابل اعتماد و معتبر بودن بر آید. حذف هر قلم تعهدی که دارای  شرایط لازم برای شناسایی می باشد موجب خواهد گردید که مسأله مفید بودن و صداقت اطلاعات مالی خدشه دار گردد.

سایت منبع

در همه علوم طبیعی و اجتماعی طبقه بندی یک امر الزامی و ضروری می باشد تا بتوان رشته علمی مربوطه را مطالعه نمود و اطلاعات مهم و اثر گذار را به دیگران ارائه نمود. حسابداری هم از این امر مستثنی نیست. بایستی اقلام تعهدی را در گروه های مربوطه قرار داد و بدین وسیله اختصار ای از اطلاعات حسابداری و قابل تفسیر  ارائه نمود تا سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از صورت های مالی در فرآیند تصمیم گیری خود آنها را درک و تجزیه و تحلیل نمایند.

نظریه پردازان حسابداری هدف از طبقه بندی اقلام را به تبیین زیر اظهار کرده اند:

  • ارائه اطلاعات در مورد توان بازپرداخت بدهی های شرکت.
  • روشن کردن فرآیند حسابداری
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • نشان دادن روش های تعیین ارزش اقلام
  • روشن کردن هدف های مدیریت
  • پیش بینی جریان های نقدی

ترتیب نوشتن اقلام در ترازنامه، بر حسب قدرت نقدینگی آن ها باعث گردید که اقلام تعهدی ترازنامه به دو گروه جاری و غیر جاری طبقه بندی شوند. اما چندین سال می باشد که این طبقه بندی مورد انتقاد شدید قرار گرفته می باشد. منتقدان بر این باورند که در این طبقه بندی توجهی به مبنای طبقه بندی نشده می باشد که آیا در این طبقه بندی مبنای دوره یک ساله مورد توجه قرار گرفته یا چرخه عملیات؟

ریچاردسون و سایرین بر این باورند اقلام تعهدی همواره در معرض قضاوت های شخصی و ذهنی افراد اندازه گیر قرار دارند که باعث خطا و اشتباهات عمدی و سهوی در اندازه گیری آن ها می گردد. ریچاردسون و سایرین این امر را ناشی از دو علت زیر می دانند:

  • بر اساس اصول حسابداری، بسیاری از اقلام تعهدی مربوط به منافع اقتصادی را به علت  نداشتن قابلیت اتکای کافی نمی توان شناسایی و گزارش نمود.
  • و اقلامی هم که بر مبنای اصول حسابداری تهیه و گزارش می شوند با خطا توأم هستند.

چندین دهه می باشد که بحث محافل حسابداری، تعیین بهترین روش برای تعیین ارزش اقلام تعهدی می باشد. این بحث، از پیچیدگی ها و ابهام های زیادی برخوردار می باشد. برای مطالعه دقیق تر این موضوع تعیین ارزش اقلام تعهدی را در دو قالب دارایی ها و بدهی های تعهدی مورد مطالعه قرار می دهیم.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری