عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

. پایداری سود(ثبات سود)

پایداری سود به معنای تکرارپذیری ( استمرار) سود جاری می باشد. هر چه پایداری سود بیشتر باشد یعنی، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می گردد کیفیت سود شرکت بالاتر می باشد. پایداری سود مانند ویژگی های کیفی سود حسابداری می باشد که مبتنی بر اطلاعات حسابداری  می باشد. پایداری سود شاخصی می باشد که به سرمایه گذاری در برآورد سودهای آتی و جریانهای نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می دهند.  معمولاً سرمایه گذاران بازده مورد انتظار خود را بسته به بزرگی اجزای تعهدی سود تعدیل می کنند. همان گونه که در بخش های قبلی نیز تصریح گردید، در حسابداری تعهدی اصولی نظیر، « تحقق» و «تطابق» به مقصود انعکاس درآمدها و هزینه ها و محاسبه سود مورد بهره گیری قرار می گیرد. برای مثال، مدیریت با اعمال تقدم و تأخر در شناسایی درآمد فروش باعث دستکاری سود می گردد و بر اساس دیدگاه مبتنی بر « درآمد- هزینه» بر حسابهای دریافتنی گزارش شده در ترازنامه نیز تاثیر خواهد گذاشت. اسلوان نشان داد که پایداری جزء تعهدی سود کمتر از جزء نقدی آن می باشد و علت آن را ناشی از ذهنی بودن اقلام تعهدی عنوان نمود.

پایداری سود مانند ویژگی های کیفی سود می باشد که در ارزیابی جریان های نقدی آتی واحد تجاری مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. هدف اصلی واحدهای تجاری کسب سود و جریان های نقدی می باشد.  به این مقصود اقدام به تحصیل منابع مورد نیاز می کنند. کارائی مدیریت در بهره گیری از منابعی می باشد که در اختیارش گذاشته شده می باشد و پایداری سود می تواند این کارآیی را نشان دهد. هر چقدر سودهای کسب شده از طریق دارایی های عملیاتی باشد، پایداری سود بیشتر خواهد بود. پایداری سود محدود به سودهای گذشته و دوره جاری نمی گردد بلکه، سودهای آتی را نیز شامل می گردد. ارتباط ما بین سودهای گذشته و سودهای آتی در قالب فرآیند تصادفی که برای توصیف رفتار سود در طول زمان نظاره شده، اظهار می گردد. از این جنبه، وقایعی که در دوره ای خاص اتفاق می افتد، ممکن می باشد بی قاعده( نامنظم) باشند و انتظار می رود تأثیر مشابهی بر سود دوره های بعدی نداشته باشند. بطور کلی سودهای حسابداری از دو جزء پایدار و ناپایدار تشکیل می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سودهای حسابداری پایدار، ارزش مورد انتظار سودهای حسابداری آتی هستند و در هر نقطه ای از زمان بصورت یک بردار می باشد تا یک رقم واحد.

از لحاظ فرمول، سودهای پایدار بصورت بردار هستند هر گاه:

باشد و سودهای مورد انتظار برای زمان  باشند. سودهای حسابداری جاری برای سودهای حسابداری آتی مربوط در نظر گرفته می شوند، زیرا آنها منعکس کننده وقایعی هستند که توانایی پرداخت سودهای آتی شرکت را نشان می دهند.

پیش بینی سود قسمتی از فرآیند تحلیلی می باشد که در نهایت به پیش بینی و ارزشیابی جریان تقسیم سود مربوط می گردد. زیرا سود منبع اطلاعاتی مهمی از توانایی تقسیم سود آتی شرکت هستند. یک تجزیه و تحلیل از سود دو مسأله را در بر دارد:

  • ارتباط بین سود و توانایی پرداخت سود در آینده تحت روشهای متعدد حسابداری چیست؟
  • سایت منبع

  • ارتباط بین داده های قابل نظاره جاری و سودهای آتی چیست؟

در پاسخ به مساله اول بایستی گفت، فاکتورهای مطمئنی وجود دارند که ممکن می باشد بنحوی پایداری سطح سود را متأثر سازند اما نه به روشی که قدرت پرداخت سود متفاوتی را نشان دهد. به عنوان مثال، تأثیر تورم پیش بینی شده را در نظر بگیرند. درآمدها و اکثر هزینه ها با تورم افزایش می یابند اما هزینه ها همانند استهلاک بر مبنای بهای تمام شده تاریخی افزایش نخواهند پیدا نمود.

در نتیجه قسمتی از تغییر در سود حسابداری مرتبط با تغییر در توانایی پرداخت سود نیست. لذا ممکن می باشد با تغییر در یک روش حسابداری سود تغییر کند اما توان پرداخت سود تغییر نکند. برای پیش بینی سودهای آتی دو راه هست. سودهای آتی را می توان در قالب درآمدو هزینه ای که سود را تشکیل می دهند بیان نمود. هر یک از اجزاء تشکیل دهنده درآمد و هزینه را بایستی پیش بینی نمود و در مجموع به پیش بینی سود رسید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری