مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1-3 مقدمه

پایه هر دانش، روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین هر عملی به روش شناختی مبتنی بوده که در آن علم به کار می رود. پس دست یابی به هدفهای پژوهش میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی[1]  درست صورت پذیرد (خاکی، 1384،201)2.

روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزارهای و راههای معتبر (قابل اطمینان ) و نظام یافته برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد(همان منبع، 201 )3.

در این فصل در ارتباط با فرضیه های پژوهش، جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی پژوهش، روش پژوهش،  روشهای جمع آوری اطلاعات و داده ها، متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها، روشهای آزمون فرضیه ها و معرفی مدل پژوهش بحث خواهد گردید .

 

2-3. روش پژوهش

این پژوهش کوشش برآن دارد اثرمالکیت سهام مدیریت را برارتباط بین ثبات سودواقلام تعهدی حسابداری را درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران را مورد مطالعه قرار دهد. پس این پژوهش به دلیل اینکه نتایج آن می‌تواند درتدوین قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار مورد بهره گیری قرار گیرد از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. همچنین با در نظر داشتن اینکه این پژوهش به دنبال یافتن ارتباط بین چندین متغیر می‌باشد از نوع همبستگی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی می‌باشد. در مطالعه ارتباط بین متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل و با بهره گیری از داده‌های تاریخی، از سه نوع داده می‌توان پارامترهای متغیر (متغیرهای) مستقل را برآورد وبا ارائه مدل اقدام به پیش بینی نمود، این سه نوع داده را می‌توان به تبیین زیر استخراج نمود:

 

 

الف)داده های سری زمانی[2]: داده های که در قالب یک (یا چند )متغیر خاص در طول زمان هستند.به بیانی دیگر سری زمانی، مجموعه ای از مشاهدات می باشد که بر حسب زمان مرتب شده باشد (آذر و مومنی، 1377،58)[3].

ب ) داده های مقطعی[4]: داده های هستند که درمقطع مشخصی از زمان محاسبه و جمع آوری می شوند.

ج) داده های تلفیقی[5] : داده هایی هستند که از ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی حاصل می گردد. در مواردی که تعداد داده های در دسترس برای به کار بردن معادله سری های زمانی به تنهایی کافی نباشد، برای پیش بینی و تهیه الگوی مناسب، می‌توان داده های زمانی و مقطعی را با هم تلفیق و الگوی مورد نظر را بر اساس مجموع داده‌ها برآورد نمود. در این صورت تعداد مشاهدات (T) برابر با تعداد سال‌های مورد نظر) t) ضربدر تعداد داده‌های مقطعی در یک سال (n) می باشد که در این پژوهش از داده های سری زمانی بهره گیری شده می باشد.

پژوهش حاضر از لحاظ نوع یا ماهیت، تحقیقی کاربردی و از نوع مطالعه­های پس رویدادی می باشدکه براساس داده­های مالی گذشته به مطالعه فرضیات می­پردازد. اطلاعات اساسی این پژوهش شامل داده­های صورتهای مالی حسابرسی شده واطلاعات مربوط به ترکیب هیات مدیره، ترکیب مالکیت، کیفیت سود،  مولفه های تعهدی و مولفه های نقدی سوداست که با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی استخراج، محاسبه و بر اساس آن مدل­های پژوهش برآورد خواهد گردید تا مبنایی برای آزمون فرضیات فراهم سازد. جامعه آماری این پژوهش را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تشکیل می­دهد. قلمرو زمانی پژوهش، با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام پژوهش و در دسترس بودن اطلاعات مربوط در یک دوره 4 ساله از ابتدای سال 1384 لغایت پایان سال 1387 تعیین شده می باشد.

1.Methodology

1.Time Series data

2.Cross- section data

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3.Pooling data

سایت منبع

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری