عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

. جامعه و نمونه آماری پژوهش

تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند را جامعه آماری می‌گویند. صفت مشخصه، صفتی می باشد که بین عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع می‌باشند هر بخشی از جامعه آماری را نمونه می‌گویند (آذر و مومنی، 1377،69)1.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 1384 الی 1387  می باشد.

نمونه پژوهش شامل شرکت هایی می باشد که بر اساس شرایط و ویژگی های زیر از جامعه آماری مزبور استخراج گردیده می باشد.

  1. طی دوره مالی 1384 تا 1387 در بورس اوراق بهادار فعال باشند (باتوجه به قلمرو زمانی پژوهش ).

2 . به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

  1. طی دوره زمانی انجام پژوهش، سهام آنها حداقل هر سه ماه یکبار در بورس اوراق بهادار تهران مبادله شده باشند.
  2. جزو بانکها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شرکت های هلدینگ، بانک ها و لیزینگ ها )نباشند زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای حاکمیت شرکتی در آنها متفاوت می باشد.
  3. شرکت هایی که اطلاعات مورد نظر آنها در دسترس باشد.

با در نظر داشتن مجموعه شرایط یاد شده تعداد 102 شرکت به عنوان نمونه سیستماتیک در دوره زمانی 1384 تا 1387 دارای شرایط فوق بودند که به علت محدود بودن  تمامی آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .

 

6-3 . تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

1-6-3. متغیر وابسته :

عبارت می باشد از متغیری که تحت تاثیر متغیرهای دیگر می باشد ومعمولااثرات سایر متغیرها برروی آن موردبررسی قرار می گیرد(طالب،1380،104)[1]. به تعبیری دیگر، متغیری می باشد که تحت تاثیر متغیر مستقل قرارمی گیردوبراثرتغیرات آن تغیر می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ثبات سود[2]:ثبات سود را با بهره گیری از معادله زیر محاسبه می گردد:

معادله (1)       RoAt+1=αO+α1RoAt+ε•

که در معادله فوق  RoA یعنی سود قبل از هزینه بهره (هزینه های مالی) و بعد از مالیات، تقسیم بر کل دارائیها می باشد.

 

سایت منبع

[2].ROA

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

مانند معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا می باشد؟ هدف کاربردی پژوهش حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به گونه عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که طریقه سود آنها دارای ثبات بیشتری می باشد. پس سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای می باشد. مدیران واحدهای تجاری کوشش دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش گردد. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین مقصود از روشهای متعددی بهره گیری می کنند، آنها به مقصود نشان دادن تصویری مطلوب از طریقه سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با در نظر داشتن معضلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی بهره گیری ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت تصریح نمود.

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری