عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

3 هزینه ها:

از طرف دیگر و با در نظر داشتن اینکه FADN در مرحله اول نیز برای چنین هدفی تاسیس نشده بود، اما قادر بوده می باشد که تأثیر ارائه کننده و رهنمود و مرجعی موثق برای حسابداری کشاورزی و دامداری را در اروپا اعمال نماید. اگر اتحادیه اروپا قصد داشته باشد رهنمودها و قوانین دیگری نیز در هیمن ارتباط صادر نماید، می توان FADN را نقطه شروعی برای این کار تلقی نمود.

سایت منبع

بنابر این لازمست که اندازه FADN با GAAP مطالعه گردد در پژوهش آقایان  Siof, Argiles به چندین جنبه تصریح شده می باشد که در آنها رویه های حسابداری FADN با اصول حسابداری ارائه شده در رهنمود چهارم یا[1]DSOP صادر شده توسط IASC درمورد صنعت کشاورزی یا دامداری مغایرت داشته باشد. مغایرت های استخراج شده مربوط به حقیق مذکور به ترتیب زیر می باشند.

  • FADN کلیه اقلام دارائی، بدهی و سرمایه را در ترازنامه منعکس نمی نماید و بسیاری از اقلام منعکس شده دارای جزئیات کامل نمی باشند.
  • تمامی اقلام درآمد و هزینه در صورت سود و زیان نشان داده نشده اند و بسیاری از اقلام منعکس شده با جزئیات کامل افشاء نشده اند.
  • درآمدها به جای زمان فروش در لحظه تولید شناسائی می شوند که با رویه های مندرج در رهنمود چهارم مغایرت داشته اما اساساً با FADN تا جائی که محصولات تولید شده اما در پایان سال به فروش نروند، مطابقت می نماید.
  • تمامی محصولات تولید شده مزرعه یا دامداری بعنوان درآمد ثابت شده و در پایان سال به قیمتهای بازار ارزشگذاری می شوند و این شامل محصولات فروش رفته نیز می باشد. بدین ترتیب فروش به جای قیمت های واقعی فروش بر مبنای قیمتهای بازار در پایان دوره منعکس می گردد.
  • کلیه اقلام درآمد و هزینه بر مبنای روش تعهدی شناسائی نمی گردند.
  • سودهای انباشته ناشی از تغییر در ارزش بازار دارائیها جزو درآمد محسوب شده و به جای مقصود شدن به حساب بستانکار سرمایه بعنوان یک قلم مجزا، بطور جداگانه نمایش می شوند.

انطباق FADN با GAAP قاعدتاً نباید از لحاظ فنی چندان پیچیده باشد اما اینکار موجب ارتقای کیفیت داده های آن می گردند FADN هزینه ها را به چهار طبقه اصلی تقسیم می کند.

این چهار طبقه عبارتند از هزینه های ویژه، استهلاک سربار و عوامل خارجی یا برون سازمانی، هزینه های ویژه دام باشند. سربار شامل هزینه ماشین آلات و ساختمان، برق، کارهای قراردادی انجام شده و سایر داده های مستقیم می باشد. عوامل برون سازمانی نیز در برگیرنده هزینه هائی مانند دستمزد، هزینه اجاره و بهره می باشد.

همانگونه که قبلاً نیز تصریح گردید، هزینه های غیر مرتبط با فعالیت مزرعه به عنوان هزینه های مزرعه ثبت نمی گردد.

هزینه های ویژه و سربار بر مبنای روش تعهدی تعیین می گردند اما عوامل خارجی بر مبنای روش نقدی منعکس می شوند. هزینه استهلاک با در نظر داشتن مبلغ ارزشگذاری شده دارائیهای استهلاک پذیر که عموماً بر اساس ارزش جایگزینی می باشد محاسبه می گردد. مصرف موجودیهای زنده و بازده دامداری توسط خود دامداران در کل به ارزش خالص بازیافتنی محاسبه می گردد.

FADN ابتدائاً‌ به عنوان ابزاری برای تدوین کنندگان قوانین جهت ارائه داده هائی درمورد نحوه عملکرد و سود مزارع و دامداریهای سراسر اتحادیه اروپا تلقی می گردید و هدف از تاسیس آن ایجاد هماهنگی میان استانداردهای ملی حسابداری و یا تبعیت از اصول FADN نبوده می باشد. با این تفاصیل  FADN مجبور به ایجاد و ارائه رهنمودهای مفصلی برای حسابداری صنعت کشاورزی و دامداری گردید و به مقصود تهیه این رهنمودها لازم بود که مسائل ویژه و عمومی حسابداری مزارع و دامداریها را حل و فصل نماید. زیرا اگر قرار باشد FADN وضعیت مالی و نتایج عملکرد مزارع و دامداریها را از طریق اطلاعات حسابداری به گونه ای منصفانه و واقع بینانه ارائه دهد، لازمست که اطلاعات خود را بر مبنای اصول محکم و منطقی حسابداری تهیه نماید.

رهنمود چهارم یا DSOP درمورد اغلب مباحث مطرح شده توسط FADN بیانیه خاصی ارائه ننموده می باشد و اگر تناقضی میان این دو در اغلب موارد نظاره نمی گردد بدین دلیل می باشد که رهنمود چهارم کامل نیست و پس عمده ترین مغایرتها را می توان از DSOPA استخراج نمود.

[1].Driecctive Statement of  Position

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1اهداف پژوهش

هدف این پژوهش در مرحله اول مطالعه و تشریع دقیق نحوه محاسبه بهای تمام شده شیر ودام در ایران و در مرحله دوم تطبیق این محاسبات با اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای موجود می باشد. در نهایت پس از تطبیق روش های بکار گرفته شده در این دام داریها با استانداردهای موجود نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص شده، موانع احتمالی جهت تطبیق موارد افتراق یا استاندارد شناسایی می گردد.

با در نظر داشتن تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور طی سالهای اخیر و توجه مسئولین کشوری به بخش کشاورزی ودامپروری و همچنین حذف تدریجی سوبسید شیر و فرآورده های آن ضرورت ارائه یک سیستم حسابداری صحیح که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده دام و شیر را از جهات کنترلی و تعیین قیمت فروش در اختیار مدیران قرار می دهد بیش از پیش احساس می گردد.

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری