عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

11-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات  پژوهش

یکی از نخستین اقداماتی که در فرآیند حل یک مسأله تحقیقی لازم به نظر می رسد این می باشد که اصطلاحات مهمی که درگذاره آن مسأله آمده، به گونه عملیاتی تعریف گردد (خاکی، 1387،67ص)1.

درتحقیق حاضر 8 واژه مهمی که تعریف عملیاتی آن لازم به نظر می رسد عبارتند از افزایش سرمایه، سهام، آورده نقدی، هزینه سرمایه، که در ادامه کوشش خواهد گردید هریک از این واژه ها تعریف گردد.

 

افزایش سرمایه

عبارت می باشد از افزایش در اندازه سهام از لحاظ تعداد و مبلغ اسمی( تاری وردی، 1383،ص150)2.

سایت منبع

 

سهام

ورقه سهم سند قابل معامله ای می باشد که نشان دهنده میـزان مشارکت و تعهدات و مـنافع دارنده آن سهم می باشد. سهام منتشره از نظر حقوقی که به آن تعلق میگیرد به انواع مختلف تقسیم می گردد که مهمترین آن عبارتند از الف: سهام عادی ب- سهام ممتاز (همان، منبع،ص 150)1.

آورده نقدی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مبلغی که هر سهامدار درصورت بهره گیری از سهام جدید که در هنگام افزایش سرمایه توسط شرکت اعلام می گردد بایستی پرداخت کند که این مبلغ براساس ارزش اسمی پرداخت می گردد و اندازه آن بستگی به درصد افزایش سرمایه دارد (همان، منبع،ص150)2.

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی می باشد که شرکت می­بایستی به مقصود جلب رضایت سرمایه­گذاران خود به آن دست یابد. به تعبیری دیگر می­توان چنین گفت که هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود می باشد. پس هزینه ســرمایه­ آن سطح از نرخ بازدهـی می باشد که شرکت بایستی به دست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایه­گذاران در شرکت تأمین گردد (جهانخانی و پارسائیان،1374، ص318-317)3.

 نرخ بازده داراییها

نسبت بازده داراییها، بازده بعد از احتساب مالیات بر درآمد شرکت را از لحاظ سهامداران و اعتبار دهندگان در مقایسه با سرمایه گذاریهای آنان نشان می دهد. به بیانی دیگر، نسبت مزبور بازده ای می باشد که واحد انتفاعی برای کلیه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان تحصیل کرده می باشد (شباهنگ، 1374،ص 298)4.

نرخ بازده داراییهای ثابت

در بعضی از شرکتها ممکن می باشد که دارایی­های ثابت آن شرکت تأثیر مهمتری در کسب سودآوری شرکت داشته باشند. پس نسبت بازدهی دارایی­هایی ثابت آن شرکت تأثیر مهمتری در کسب سودآوری شرکت داشته باشد. با این نسبت سود هر ریال از وجوه سرمایه­گذاری شده در دارایی­های ثابت شرکت را محاسبه می­نمایند، به این ترتیب که سود بعد از کسر بهره و مالیات را بر میانگین کل دارایی­های ثابت تقسیم می­نمایند (همان منبع،ص299)5.

 

 

 

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

هدف مدیریت قاعدتاً تحصیل حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهامداران عادی در واحد انتفاعی می باشد. پس، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بهترین معیار یگانه برای سنجش موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به هدف مزبور به شمار می رود (همان منبع،ص 298 )1.

 

نرخ بازده فروش (درصد سود به درآمد)

حاشیه سود خالص، نسبت سود خالص به فروش می باشد. این نسبت سودآوری درآمدها را نشان می‌دهد. در نتیجه معیار مهمی برای ارزیابی عملکرد عملیاتی شرکت می‌باشد، همچنین این نسبت در زمینه اثرات قیمت‌گذاری محصولات، ترکیب بهای تمام شده و کارآیی تولید نیز اشاراتی ضمنی ارائه می‌دهد (شباهنگ؛ همان، منبع،ص 298 )2.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش عبارتند از:

الف- طراحی ساختار مطلوب در مورد بهره گیری از وام یا انتشار سهام با در نظر داشتن وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.

ب- تأثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.

هرون و لی به مطالعه تاثیر روش های مختلف انتشار سهام جهت تامین مالی، مانند عرضه های اولیه (IPO)، عرضه های ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که در عرضه اولیه، سهام را بطور منظم ارائه می کنند، بهبودهایی در عملکرد عملیاتی پیرامون عرضه سهام دارند. به گونه کلی، این پژوهش نشان می دهد که عملکرد عملیاتی به اندازه زیادی با نوع تامین مـالی شرکـت رابطـه دارد(هرون و لی ، 2004،ص 632-605)[1].

چی و پجت تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت های چینی پس از عرضه اولیه سهام و ارتباط بین عملکرد عملیاتی و بازده این شرکت ها را مورد مطالعه قرار دادند. یافته ها حاکی از آن بود که عرضه اولیه سهام موجب کاهش قابل ملاحظه در قابلیت سودآوری، نرخ رشد فروش و کارایی شرکت می گردد؛ همچنین، شرکت هایی که قبل از عرضه اولیه سهام، بازده دارایی بالاتری داشتند، کاهش بیشتری در عملکرد بعد از عرضه اولیه سهام را تجربه کردند(چی و پجت ، 2006،ص 28)[2].

چنگ و همکاران به مطالعه ارتباط نظام راهبری شرکت و عملکرد عملیاتی بعد از عرضه اولیه سهام در شرکت های چینی پرداختند. شواهد نشان داد که این شرکت ها عملکرد عملیاتی بهتری قبل از عرضه اولیه سهام نسبت به صنایع مشابه داشتند. هرچند، در دوره بعد از عرضه اولیه سهام، سهامداران اصلی دستکاری سود از طریق مبادلات با اشخاص وابسته را متوقف کردند                   (چنگ ، 2005،ص 267-237)[3] .

[1] . Heron, & Erik Lee,2004,p605-632

[2] . Chi, Jing & Carol Padgett,2006,p28

[3] . Cheng, Peng,2005,p237-267

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری