عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

آزادسازی حساب سرمایه

افزایش کنترلهای سرمایهای یا وضع محدودیتهای سرمایهای به وضوح بر نقدشوندگی اثر معکوس دارد. کنترل سرمایه که توسط دولت مالزی در واکنش به بحران مالی آسیا در سپتامبر 1998  به اجرا درآمد، باعث خروج سریع وجوه از این کشور گردید . پس از این رخداد، به تدریج در مالزی محدودیتهای کنترلهای سرمایهای حذف گردید و اقدامات اصلاحی متنوعی در راستای طرح جامع بخش مالی[1] و طرح جامع بازار سرمایه[2]  آغاز گردید. بعضی از محدودیتهای حذف شده، موانعی بودند که قبل از بحران مالی آسیا پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار داشتند، لذا اقدامات انجامگرفته اخیر در ارتباط با افزایش آزادسازی، مورد استقبال شدید این سرمایه گذاران قرار گرفته می باشد.

تجربه اسرائیل نشان داد که حذف محدودیتهای ارزی، موجب افزایش نقدشوندگی بازار میشود، فرصتهای بیشماری را پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار میدهد و موجب نوآوری بیشتر در طراحی ابزارهای داخلی میگردد.

شایان توجه می باشد که حذف محدودیتهای کنترل سرمایهای اثرات دو جانبهای بر نقدشوندگی در بازار داخلی دارد. همراه با تأثیرات بلندمدت مثبت، در کوتاهمدت این اقدام ممکن می باشد باعث خروج سرمایه از بازار گردد. زیرا بازیگران بازار پرتفوی خود را در واکنش به شرایط در حال تغییر بازار مورد بازبینی قرار میدهند. حجم جریانهای خروجی، به اندازه رقابت بین المللی کشور و همچنین درجه حساسیت ذاتی بازار بستگی زیادی دارد.

حذف محدودیتهای کنترل سرمایهای، یکپارچگی بازار داخلی را با بازارهای جهانی افزایش خواهد داد. افزایش جریانهای سرمایه اغلب منجر به یکپارچگی بالای بازارهای جهانی و داخلی میشود. یعنی قیمتهای سهام داخلی به توسعهی بازارهای جهانی حساستر میشوند. این گردش سریع ممکن می باشد بر سیاستهای پیچیده کلان و سیاستهای نرخ ارز تاثیر منفی داشته باشد. افزایش نوسان نرخ ارز مانع سرمایه گذاریهای بلندمدت شرکتهای داخلی میشود. در عین حال، یکپارچگی بالا میتواند عامل محرک توسعهی بیشتر بازارهای داخلی باشد. برای مثال واسطه گران داخلی ممکن می باشد تحت فشار سرمایه گذاران سیستمهای معاملاتی خود را ارتقاء داده یا اینکه مقامات ناظر داخلی مجبور شوند ساختارهای قانونی موجود را به مقصود پشتیبانی از ابزارهای مالی متنوع تر تغییر دهند.

یکی از موانع پیش روی نوآوری اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا[3] برای یکپارچه سازی منطقهای، دسترسی محدود به سرمایه می باشد. حرکت به سمت آزادسازی کنترلهای سرمایهای، موجب تسهیل جریانهای سرمایه بین مناطق میشود و در نتیجه الزامات نظارتی را ساده تر خواهد نمود (همان منبع ، 1387 ، 19 )[4].

[1]– Financial Sector Master Plan (FSMP)

[2]– Capital Market Master Plan (CMP)

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]– Association of South East Asian Nations (ASEAN)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف و ضرورتهای پژوهش

هر حرکت علمی اهداف متعددی را دنبال می ‌کند. یک دسته از این اهداف عمومی هستند که هر محققی در شروع کار بدانها توجه دارد مانند شروع حرکتی مثبت در جهت حل مسائل موجود و گشودن راه به مقصود کشف مسائل جدید. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند کمک به فعالان بورس اعم از نهاد های مالی، مدیران شرکت ها، ناظران سیستم های اقتصادی و افراد سرمایه گذار عادی، برای آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز آن و نحوه مدیریت میباشد.

دسته دیگر اهداف خاص هر پژوهش می باشد که در واقع علت اصلی تفاوت پژوهش های مختلف می باشد. در پژوهش حاضر هدف اصلی مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم و نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام با در نظر گرفتن اندازه شرکت و نسبت BV/MV می باشد. به این معنی که در این پژوهش محقق در نظر دارد که آزمون نماید که آیا خط مشی های تقسیم سود سهام با نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی با در نظر داشتن اندازه شرکت و نسبت BV/MV دارای ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری